Øy­marsj for sjet­te gang

Også i år vil Lions­ka­re­ne dra folk ut på en marsj rundt på øya.

Agderposten - - NYHETER -

Lions Club His­øy ar­ran­ge­rer nem­lig Hisøy­mar­sjen søn­dag 15. ok­to­ber.

Det er nå sjet­te året vi ar­ran­ge­rer den­ne mar­sjen.

Gjen­nom frisk luft og fin na­tur vil du bli kjent med His­øy på en trygg og god måte.

Vi øns­ker at så man­ge som mu­lig kom­mer ut den­ne søn­da­gen, og skal sør­ge for at hele Lions-gjen­gen på His­øy tar godt imot alle del­ta­ke­re.

Vel­kom­men til en hyg­ge­lig søn­dags­tur for li­ten og for stor.

Barne­vogn er mu­lig i kort løy­pe.

Start ved Cor­ner i His­øy sko­le un­der­eta­sjen.

Velg mel­lom kort og lang løy­pe på hen­holds­vis to og fire kilo­me­ter.

Det er gra­tis å va­ere med. Del­ta på quiz un­der­veis. Fle­re de­tal­jer med tids­punk­ter og hva man kan få kjøpt, kan du lese på Side­blikks nett­side.

KLA­RE: Her ser du en del av His­øy Lions uten­for Cor­ner ved His­øy sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.