Brød­re drev hasjplantasje

To brød­re fra Al­ba­nia er dømt til 13 og 12 års feng­sel for inn­før­sel av sto­re meng­der narkotika, skri­ver Faed­re­lands­ven­nen.

Agderposten - - NYHETER -

De to al­bans­ke brød­re­ne blir reg­net som ho­ved­menn i den om­fat­ten­de sa­ken. Iføl­ge dom­men fra Kris­tian­sand ting­rett sto de bak inn­før­sel av 26,7 kilo am­fe­ta­min, 5,9 kilo ko­kain og 9,8 kilo hasj over svenske­gren­sen på Svine­sund høs­ten 2016.

Sam­ti­dig drev brød­re­ne to sto­re can­na­bis­plan­ta­sjer i Åse­ral og i Bir­ke­nes, skri­ver Faed­re­lands­ven­nen.

Den yngs­te av de to brød­re­ne på 28 år ble dømt til 13 års feng­sel, mens store­bro­ren på 31 år ble dømt til feng­sel i 12 år.

Fle­re and­re per­soner er også dømt i det sam­me saks­kom­plek­set. 28-årin­gens 25 år gam­le norskal­bans­ke kone er dømt til fem års feng­sel for med­virk­ning, og til sam­men er pa­ret dømt til inn­dra­gel­se av 643.231 kro­ner i ut­byt­te fra nar­ko­tika­han­del.

En al­bansk 38-åring fikk ni års feng­sel for rol­len som ku­rer un­der inn­før­se­len av nar­ko­ti­ka­en. I til­legg er en ma­ke­donsk laste­bil­sjå­før på 36 år dømt til tre år og seks må­ne­ders feng­sel for inn­før­sel av 42,4 kilo mari­hua­na.

To al­ba­ne­re på 39 og 20 år ble dømt til hen­holds­vis fire og et halvt år og tre og et halvt år for å ha hatt an­sva­ret for hver av de to can­na­bis­plan­ta­sje­ne.

FOTO: PO­LI­TI­ET

HASJPLANTASJE: Det­te er pro­duk­sjons­rom­met po­li­ti­et fant på Bir­ke­nes 10. de­sem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.