400 ele­ver har smidd jplas­sen. Med den nye ap­pen – og verdi­kort – får man de bil­ligs­te bil­let­te­ne.

Det blir man­ge hjemme­s­mid­de ild-ra­ker un­der jule­tra­er rundt i fyl­ket i år.

Agderposten - - NYHETER - SKO­LE Ire­ne Heg­ge Gutt­orm­sen ire­ne@ag­der­pos­ten.no

El­ler skoles­midd, er kan­skje mer rik­tig å si.

Alle tiende­klas­sin­ge­ne ved His­øy sko­le og rundt 400 and­re ele­ver i sto­re de­ler av AustAg­der har i høst be­søk av smed Ter­je Gran­ås.

– Det­te er litt vans­ke­lig, men vel­dig gøy. Det blir nok jule­gave, sier Fri­da Ljø­stad mens flam­me­ne står til va­ers.

Også man­ge and­re sier den lan­ge tin­gen de har for­mets elv fort kan lig­ge un­der jule­tre­et.

For å få i gang flam­me­ne, svei­ver ele­ve­ne på ei sveiv som tryl­ler svart kull til oran­sje flam­me.

Ter­je Gran­ås sy­nes det er fint å for­mid­le gam­mel his­to­rie og gam­melt hånd­verk til ungdommen.

Sme­dyr­ket var i man­ge år sva­ert sen­tralt, men med in­du­stria­li­se­rin­gen ble yr­ket na­er­mest over­flø­dig.

– Smi­ing var noe som måt­te til for at folk skul­le få gjort and­re ting – sme­der la­get for ek­sem­pel red­ska­per for at bon­den kun­ne få ut­ført sitt ar­beid, sier Gran­ås.

Han leg­ger til at mye av samme tanke­gang fort­satt bru­kes.

– All tek­no­lo­gi er ba­sert på samme tek­nikk med å var­me opp ting og for­me dem.

Jen­te­ne som holdt på med smi­ing da vi stakk inn­om, var kjap­pe i ven­din­gen, slo og bøy­de på jer­net.

Hei­di Arild fra Den kul­tu­rel­le skole­sek­ken lo­kalt og Ben­te As­ter fra Kul­tur­tan­ken sen­tralt be­sku­et det hele. Kul­tur­tan­ken har an­sva­ret for nevn­te skole­sekk.

Beg­ge da­me­ne har kul­tur­arv som sitt an­svars­om­rå­de, og de lik­te det de så.

En vik­tig opp­ga­ve for dem er å sør­ge for at ele­ver får til­bud in­nen alle kunst­felt som musikk, sce­ne, kunst og hånd­verk.

I det lig­ger også at ele­ve­ne skal få kunn­skap om hvor­dan ting gjø­res.

– Det er vik­tig å bru­ke pro­fe­sjo­nel­le ut­øve­re en­ten det er å spil­le in­stru­ment, el­ler å ut­øve et hånd­verk, sier Arild.

As­ter fry­det seg over å se smi­ing i skole­går­den.

– Ofte drar ele­ver til et mu­se­um, el­ler an­net sted for å se og la­ere, men den­ne ide­en om å flyt­te sme­den ut til ele­ve­ne vil jeg ta med meg vi­de­re, sier As­ter.

Fag­la­erer Kris­tin Ljos­land sy­nes opp­leg­get er kjempe­flott.

Og etter et par ti­mers ar­beid, had­de ele­ve­ne la­ert noe nytt, men gam­melt.

JOB­BET: Ma­ren­ti­ne Mo­dahl (t.v.) og An­ne Son­ge smir. Ben­te As­ter fra Kul­tur­tan­ken og Hei­di Arild fra Den kul­tu­rel­le skole­sek­ken føl­ger med.

STAS: Fri­da Ljø­stad (til ven­st­re) og Ade­la Sol­berg fremst, Ma­ren­ti­ne Mo­dahl (t.v.) og An­ne Son­ge i bak­grun­nen syn­tes det­var fint å byt­te ut klasse­rom­met med ute­ar­beid

SMED: Ter­je Gran­ås la­er­te bort en del kuns­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.