Han gjør come­back i nytt par­ti

Den eks­klu­der­te Frp-po­li­ti­ke­ren Bjør­nar Solvei har meldt seg inn i De­mo­kra­te­ne. Må­let er å få par­ti­et i Aren­dal by­sty­re i 2019.

Agderposten - - NYHETER -

▶ POLITIKK

Solvei, som for kort tid si­den var lo­kal­lags­le­der i Aren­dal Frp, ble kas­tet ut av par­ti­et i som­mer da han mot­sat­te seg til­ta­ket om å set­te lo­kal­la­get un­der ad­mi­ni­stra­sjon.

Nå har Solvei meldt seg inn i De­mo­kra­te­ne og fått full­makt til å star­te et lo­kal­lag i Aren­dal. Han har som mål å bli re­pre­sen- tert i Aren­dal by­sty­re ved nes­te kom­mune­valg.

– Når jeg går inn i noen så må man se hva or­ga­ni­sa­sjo­nen står for. Parti­pro­gram­met til De­mo­kra­te­ne er vel­dig bra. Det pas­ser meg ut­mer­ket. Det er et pro­gram for fol­ket. Par­ti­et tar for seg det som den van­li­ge mann har nyt­te av. Det er det­te som er vik­tig for meg, sier Solvei.

– Or­ker du det­te. Har ikke Frp-stri­den tap­pet seg?

– Det var en lang og tøff strid, men nå har vi hatt en god pau­se, så nå er jeg klar igjen. Opp­ga­ven nå blir å for­mid­le det gode pro­gram­met til De­mo­kra­te­ne og byg­get opp et so­lid lo­kal­lag. Her er det bare å gyve på og gå inn det­te med rak rygg, sier han.

Må­let er by­sty­ret

Solvei for­tel­ler at han al­le­re­de har fått med seg fle­re folk til å set­te i gang et sty­re. Først­kom­men­de man­dag skal Solvei ha presse­kon­fe­ran­se i De­mo­kra­te­nes lo­ka­ler i Kris­tian­sand.

– Nå som jeg har fått full­makt til å star­te opp et lo­kal­lag i Aren­dal, så er må­let å set­te opp et so­lid lo­kal­lag og bli re­pre­sen­tert i by­sty­ret ved nes­te kom­mune­valg. Alt er tøft når man star­ter nes­ten i naer­he­ten av scratch, men jeg ser lyst på det, jeg har vil­jen og jeg har ener­gi­en, sier han.

God­ske­sen med?

– Har du snak­ket med Inge­bjørg God­ske­sen om hun vil bli med?

– Inge­bjørg God­ske­sen står høyt på ønske­lis­ta og der­som ho vil va­ere med, så er ho hjer­te­lig vel­kom­men. Hva God­ske­sen vil på det nå­va­eren­de tids­punkt vet jeg ikke, sier Solvei.

Ut på so­sia­le medi­er

Nå ser Solvei frem til å gjø­re par­ti­et syn­lig og for­tel­le vel­ge­re hva De­mo­kra­te­ne står for.

– Det blir å dra ut på stand, og ikke minst bli med på Aren­dal­s­uka nes­te år. Så vil jeg bru­ke so­sia­le medi­er for å gjø­re oss syn­lig. Det er en grei måte for­mid­le på, av­slut­ter han. ▶ Ing­mar Brok­ka Rike

FOTO: PRI­VAT

COME­BACK I NYTT PAR­TI: Bjør­nar Solvei for­tel­ler at han har fått full­makt til å star­te lo­kal­lag for De­mo­kra­te­ne i Aren­dal. Nå star­ter ar­bei­det med å san­ke vel­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.