– Fre­dag den 13. be­tyr in­gen­ting

I dag er da­gen her. Men Stjerne­kamp-del­ta­ker Li­sa Børud har, som man­ge unge, ikke noe for­hold til ulyk­kes­da­gen fre­dag 13.

Agderposten - - NYHETER -

▶ OVERTRO

Li­ke­vel går så man­ge går rundt og er redd for at noe skal skje på den tra­di­sjo­nel­le ulyk­kes­da­gen at ulyk­kes­sta­ti­stik­ken går ned.

– Vi flyt­tet inn i ny brann­sta­sjon fre­dag 13. så for oss har det i hvert fall ikke be­tydd noe ulyk­ke, smi­ler be­red­skaps­le­der i Øst­re Ag­der brann­ve­sen, Hans Henrik Bak­ke.

Han har ikke kon­kret sta­ti­stikk å støt­te seg på, men me­ner han vil­le hus­ket det om det skjed­de fle­re ting på en fre­dag 13. enn el­lers.

– Jeg har ald­ri opp­fat­tet at det skjer mer den­ne da­gen, det er nok god gam­mel­dags overtro, sier Bak­ke.

Fo­ku­se­rer på kon­kur­ran­sen

Det tror Stjerne­kamp-del­ta­ker Li­sa Børud også, som ikke en­gang har tenkt på da­to­en før Ag­der­pos­ten spør om for­hol­det til den 13.

– Jeg ten­ker ikke på det, og jeg vet ikke en­gang hvor det kom­mer fra? Sier den unge ar­tis­ten.

En kjapp sjekk på net­tet får frem både Je­sus og 12 di­sip­ler på inn­stif­tel­sen av Natt­ver­den, Eva som ga Adam et eple på en fre­dag, gam­mel overtro om 13 rundt bor­det som be­tyr ulyk­ke, og man­ge and­re treff. Men in­gen kan si sik­kert når fre­dag 13. spe­si­fikt ble en ulyk­kes­dag.

– Jeg er vokst opp med his­to­ri­er om sagn og my­ter, skum­le his­to­ri­er og grøs­s­er­for­tel­lin­ger og var i min ung­dom over­tro­isk. Nå i de se­nes­te åre­ne be­tyr ikke fre­dag 13. noe sa­er­lig for meg. Jeg lar den i alle fall ikke øde­leg­ge fo­ku­set på tre­nin­gen, ler Skal vi dan­se-del­ta­ker Jorun Sti­an­sen.

Tal­le­ne be­kref­ter

Tryg for­sik­ring er blant dem som fak­tisk har sjek­ket tal­le­ne sine, og de vi­ser 12 pro­sent mind­re sjan­se for å bli ut­satt for bil­ulyk­ker en fre­dag 13. og tre pro­sent mind­re sjan­se for ska­der på rei­se.

– Kan­skje for­di man­ge er eks­tra var­som­me og tar faer­re sjan­ser på ulyk­kes­da­to­en? sier Ar­vid Ste­en i Tryg.

Em­ma Eli­sa­beth Ven­nesland i If for­sik­ring har ikke like kon­kre­te tall for den 13. men tar per­son­lig litt eks­tra hen­syn den da­gen og unn­går både sti­ger og svar­te kat­ter.

– Jeg tror nok også man­ge er eks­tra for­sik­ti­ge den­ne da­gen, men en skal ikke glem­me at tra­fikk­møns­te­ret også har end­ret seg. Nå er tors­da­gen den størs­te ut­farts­da­gen og også der­med den da­gen vi bul­ker mest. Det vi­ser tal­le­ne våre. Og i til­legg har da man­ge helg når fre­dag 13. kom­mer, sier Ven­nesland.

Få po­liti­sa­ker

Hos Ag­der po­liti­dis­trikt er det hel­ler in­gen frykt å spo­re for den fa­mø­se ulyk­kes­da­gen.

– Den er vel som alle and­re da­ger, jeg har ald­ri tenkt over det, men jeg er vel ikke rett per­son for po­li­ti­ets opp­fat­ning, sier tors­dags­kvel­dens an­sikt utad for Ag­der po­liti­dis­trikt, ope­ra­sjons­le­der Sver­re Birke­land.

For øv­rig er det hvert år mel­lom en og tre da­ger som er fre­dag 13. Ald­ri null og ald­ri fle­re enn tre, Star­ter må­ne­den på en søn­dag, får vi en fre­dag 13. ▶ Frank Jo­hann­es­sen

FOTO: JULIA MA­RIE NAGLESTAD, NRK

TROR IKKE PÅ ULYK­KES­DAG: Stjerne­kamp-del­ta­ker Li­sa Børud tror ikke på fre­dag 13. som en ulyk­kes­dag, og fo­ku­se­rer hel­ler på lør­da­gens kon­kur­ran­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.