– Mo­bil-bil­lett blir nor­ma­len

Nå inn­fø­res det som Ag­der kollektivtrafikk hå­per og tror vil bli den van­li­ge må­ten å kjø­pe buss­bil­lett på: Gjen­nom smart­te­le­fon.

Agderposten - - NYHETER -

Den nye mo­bi­lap­pen kan las­tes ned fra den 16. ok­to­ber, sam­ti­dig med de and­re sto­re end­rin­ge­ne i AKT.

Med ap­pen kan man kjø­pe bil­lett før rei­sen, for ek­sem­pel mens man står og ven­ter på bus­sen.

Tek­no­lo­gi fra Oslo

– Tek­no­lo­gi­en er den samme som man­ge kjen­ner fra Ru­ter i Oslo. Det er en vel­dig an­er­kjent løs­ning som pub­li­kum verd­set­ter høyt, sier mar­keds- og ut­vik­lings­sjef Tho­mas Ruud Jen­sen i AKT, og til­føy­er: – Vi tror det er bil­let­ter på smart­te­le­fon som er fram­ti­da.

Og verdi­kort

For dem som ikke bru­ker smart­te­le­fon, er verdi­kort (reise­pen­ger) den and­re må­ten å hand­le de bil­ligs­te bil­let­te­ne på. Det er et plast­kort som man fyl­ler en valg­fri penge­sum på hos sjå­fø­ren, og som bil­lett­pen­ge­ne trek­kes fra for hver tur.

Beg­ge dis­se me­to­de­ne blir nå 40 pro­sent bil­li­ge­re enn å kjø­pe kon­tant om bord.

AKT reg­ner med at fle­re for­hånds­be­tal­te bil­let­ter vil spa­re tid un­der om­bord­stig­ning, slik at bus­se­ne får faer­re for­sin­kel­ser.

Mind­re kon­tan­ter om bord vil også re­du­se­re fa­ren for buss­ran.

– Så det­te vil også øke sik­ker­he­ten for sjå­fø­re­ne, sier Jen­sen.

AP­PEN: Det­te er fra test­ver­sjo­nen av det AKT reg­ner med blir den van­ligs­te må­ten å kjø­pe bil­lett på nå: Med mo­bi­lap­pen AKT bil­lett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.