Ska­det po­liti­mann hol­des frem­de­les i kuns­tig koma

Agderposten - - NYHETER -

▶ POLITITJENESTEMANNEN som ska­det seg på øvel­ses­are­na­en på Flak­ke Lo­ner tirs­dag for­mid­dag er fort­satt un­der be­hand­ling på Ul­le­vål syke­hus.

Po­li­ti­et meld­te i går etter­mid­dag at til­stan­den til po­liti­be­tjen­ten som ble ska­det i Bir­ke­nes tirs­dag er sta­bil.

Som føl­ge av be­hand­lin­ge­ne hol­des han fort­satt i kuns­tig koma, leg­ger po­li­ti­et til.

Po­liti­man­nen på­dro seg al­vor­li­ge ska­der på po­li­ti­ets øvings­are­na på Flak­ke Lo­ner i Bir­ke­nes like før klok­ken 10 tirs­dag.

Se­ne­re på da­gen ble han fløy­et til Ul­le­vål syke­hus i Oslo, der han gjen­nom­gikk nye ope­ra­sjo­ner.

Det skal ha va­ert en gra­nat el­ler de­ler av den­ne – mu­li­gens en så­kalt sjokk­gra­nat, som eks­plo­der­te mot an­sik­tet på po­liti­man­nen som var i ferd med å ryd­de en kon­tai­ner etter den vold­som­me flom­men.

Nøy­ak­tig hvor eks­plo­sjo­nen skjed­de, er fore­lø­pig ikke klart. Det skal ikke ha va­ert vit­ner til selve ulyk­ken. Kol­le­ga­ene skal bare ha hørt et smell, og rea­ger­te lyn­raskt. Det­te har tro­lig red­det li­vet hans.

Po­liti­man­nen – som er fra Aust-Ag­der, er en ru­ti­nert po­liti­mann med god tre­ning i hånd­te­ring av eks­plo­si­ver.

I en presse­mel­ding fra Spe­sial­en­he­ten ons­dag blir det opp­lyst at det var ca. 20 per­soner til ste­de på øvings­are­na­en da hen­del­sen fant sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.