Lør­dags­om­de­ling av avi­ser i dis­trik­ter uten avis­bud

Agderposten - - NYHETER -

▶ RE­GJE­RIN­GEN fore­slår 96,7 mil­lio­ner kro­ner til lør­dags­om­de­ling av avi­ser i dis­trikts­om­rå­der uten avis­bud­nett.

Ny post­lov tråd­te i kraft 1. ja­nu­ar i fjor. I lo­ven er Pos­tens plikt til å om­de­le post på lør­da­ger fjer­net. Stor­tin­get og sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet har va­ert po­si­ti­ve til å bi­dra til at abon­nen­te­ne får sin lør­dags­avis i post­kas­sen også etter at Pos­ten av­vik­let sin lør­dags­om­de­ling av avi­ser. Stor­tin­get ga sin til­slut­ning til Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tets for­slag om å be­vil­ge pen­ger til å sik­re fort­satt lør­dags­om­de­ling av avi­ser der det ikke fin­nes et al­ter­na­tiv til Pos­ten.

Re­gje­rin­gen fore­slår 165 mil­lio­ner kro­ner til stat­lig kjøp som skal sik­re post­om­de­ling til de mest kost­nads­kre­ven­de hus­stan­de­ne i dis­trikts­om­rå­der, grunn­leg­gen­de bank­tje­nes­ter i lands­post­net­tet og gra­tis fram­sen­ding av blinde­skrift­sen­din­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.