Kjell In­golf Rop­stad: – Mye bra, men alt­for pas­sivt bud­sjett

Agderposten - - NYHETER -

▶ RE­GJE­RIN­GENS for­slag til stats­bud­sjett er po­si­tivt på man­ge om­rå­der, men er for dår­lig for fa­mi­lie­ne, sko­len og bi­stand, me­ner KrFs her sam­men med Ven­st­res

(til ven­st­re). Aust­eg­den had­de sin ild­dåp

Brei­vik Kjell In­golf Rop­stad, Ter­je

som fi­nans­po­li­tisk tals­mann tors­dag

– Bud­sjet­tet er på 1.300-1.400 mil­li­ar­der kro­ner. Det er lo­gisk at det er uenig­hets­punk­ter, men alt i alt sy­nes jeg bud­sjet­tet er bra og lig­ger godt til ret­te for forhandlinger, sier Rop­stad til NTB.

Han sav­ner det «gule» stem­pel­et på bud­sjet­tet og lo­ver at par­ti­et vil va­ere tøf­fe i de kom­men­de for­hand­lin­ge­ne om for­de­lin­gen av pen­ge­ne.

– Vi skal va­ere kon­struk­ti­ve, men vi skal også kom­me med tøf­fe krav for dem som tren­ger det mest, sier Rop­stad.

Han for­tel­ler til Ag­der­pos­ten at det er fle­re sat­sin­ger for AustAg­der som ikke lig­ger in­ne.

– Slik som folke­høy­sko­len på Ev­je, og det­te er noe vi vil ta med inn i for­hand­lin­ge­ne, for­tel­ler Kjell In­golf Rop­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.