– Skal bru­ke Rop­stad flit­tig

Fun­ge­ren­de fyl­kes­ord­fø­rer Jon-Olav Strand for­sik­rer at han vil ut­nyt­te den tet­te kon­tak­ten med parti­fel­le Kjell In­golf Rop­stad som nå har en nøk­kel­rol­le i bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne på Stor­tin­get.

Agderposten - - NYHETER -

Ikke bare er Strands par­ti helt av­gjø­ren­de for at re­gje­rin­gen skal få bud­sjet­tet gjen­nom Stor­tin­get, men aust­eg­den Kjell In­golf Rop­stad vil føre for­hand­lin­ge­ne med re­gje­rings­par­ti­ene som fi­nans­po­li­tisk tal­s­per­son.

Og kon­tak­ten mel­lom de to er upå­kla­ge­lig, Strand var al­le­re­de en etab­lert fyl­kes­po­li­ti­ker da unge Rop­stad star­tet sin kar­rie­re, og de to KrF-top­pe­ne har en upå­kla­ge­lig tone.

– Du har vel en vid­åpen dør inn i for­hand­lings­rom­met nå, som du kom­mer til å ut­nyt­te til Aust-Ag­ders for­del?

– Vel, jeg kan i hvert fall for­sik­re at jeg vil hol­de god kon­takt med Kjell In­golf, han er ikke vans­ke­lig å snak­ke med. Og han kjen­ner selv­føl­ge­lig Ag­der og våre lo­ka­le for­hold sva­ert godt. Nå har ikke KrF noe mål om å fel­le re­gje­rin­gen, men par­ti­et har fått en po­si­sjon som gir god inn­fly­tel­se og gir oss mu­lig­het til å få gjen­nom sa­ker som er vik­ti­ge for oss, både na­sjo­nalt og re­gio­nalt, og det må vi be­nyt­te, me­ner Strand.

Nå er han fyl­kes­ord­fø­rer etter at Tellef Inge Mør­land tok sete på Stor­tin­get, og frem til Aps Gro Brå­ten blir valgt som ny fyl­kes­ord­fø­rer på fyl­kes­tin­get 24. ok­to­ber.

KRI­TISK: Tellef Inge Mør­land er blitt op­pos is jons po­li­ti­ker.

TETT KON­TAKT: Kjell In­golf Rops tad og Jon-Olav Strand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.