– Vi ved­tok feng­sel

Aps fers­ke stor­tings­re­pre­sen­tant Tellef Inge Mør­land, gle­der seg over feng­sels­ut­byg­gin­gen, men min­ner om at ved­ta­ket ble gjort un­der de rødgrøn­ne for fire år si­den.

Agderposten - - NYHETER -

– Det er på høy tid, men vel­dig gle­de­lig at man en­de­lig kom­mer or­dent­lig i gang med byg­ging av nytt feng­sel i Froland og ut­vi­del­se av feng­se­let på Evje­moen, sier han.

I rol­len som op­po­si­sjons­po­li­ti­ker kan han na­tur­lig nok ikke va­ere for­nøyd med det som kom­mer fra re­gje­rin­gen og han pe­ker på at Aust-Ag­der er et av de fyl­ke­ne i lan­det som har hatt høy­est ar­beids­le­dig­het de sis­te åre­ne.

– Der­for er det be­kym­rings­fullt at re­gje­rin­gen nå stram­mer inn reg­le­ne for å få dag­pen­ger. Sam­ti­dig ram­mer man pend­ler­ne, når man skal hen­te inn 750 mil­lio­ner fra de ved re­duk­sjon i skatte­fra­dra­ge­ne, sier Tellef Inge Mør­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.