Ap og Sp slak­ter re­gje­rin­gens skole­sat­sing

Agderposten - - NYHETER -

▶ IN­GEN vi­sjo­ner, null pen­ger til fle­re la­ere­re og fare for la­erer­kri­se. Ap og Sp er ikke nå­dig i sin kri­tikk av re­gje­rin­gens sat­sing på sko­le.

– Re­gje­rin­gen vi­ser in­gen ty­de­li­ge vi­sjo­ner for sko­len. I sitt førs­te bud­sjett etter val­get sva­rer de ikke på ut­ford­rin­ge­ne ele­ver, for­eld­re og la­ere­re opp­le­ver med tid­lig inn­sats, di­gi­ta­li­se­ring el­ler å gi folk i ar­beids­li­vet et kunn­skaps­løft, sier ut­dan­nings­po­li­tisk tal­s­per­son i Ar­bei­der­par­ti­et, Mar­tin Henriksen.

Han vi­ser til at det ikke set­tes av pen­ger til fle­re la­ere­re. Han sier at mid­ler til tid­lig inn­sats smø­res tynt ut­over, og fast­slår at pri­sen for å ha barn i barne­hage øker.

– Ap er opp­tatt av å gi alle ele­ver en god start i sko­len. Høy­re har snak­ket om at tid­lig inn­sats er de­res nes­te sto­re sat­sing, men de ig­no­re­rer det vik­tigs­te til­ta­ket for å få en re­ell tid­lig inn­sats, nem­lig fle­re la­ere­re. Re­gje­rin­gen ser ut til å tro at mor­gen­da­gens ut­ford­rin­ger kan lø­ses ved at da­gens la­ere­re må sprin­ge ras­ke­re, sier han.(©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.