STATS­BUD­SJET­TET

Agderposten - - NORGE & VERDEN - (Fi­nans­de­par­te­men­tet, NTB)

▶ Stats­bud­sjet­tet om­hand­ler sta­tens ut­gif­ter og an­slåt­te inn­tek­ter i et ka­len­der­år. Det fast­set­ter også sat­se­ne for inn­kre­ving av skat­ter og av­gif­ter. ▶ Det blir sam­ti­dig lagt fram et na­sjo­nal­bud­sjett, som er en meng­de an­slag for hele den øko­no­mis­ke ut­vik­lin­gen og sty­ren­de for ram­me­ne i sta­tens eget bud­sjett.

▶ I for­sla­get til stats­bud­sjett for 2018 fore­slår re­gje­rin­gen å bru­ke 1.325,2 mil­li­ar­der kro­ner.

▶ Re­gje­rin­gen fore­slår å bru­ke 231,1 mil­li­ar­der kro­ner av olje­fon­det nes­te år. De in­ne­ba­erer en re­ell øk­ning på 6 mil­li­ar­der kro­ner.

▶ Olje­fon­det (Sta­tens pen­sjons­fond ut­lan­det) ven­tes å ha en ver­di på 8.224 mil­li­ar­der kro­ner ved ut­gan­gen av 2018.

▶ Re­gje­rin­gens for­slag inne­hol­der nye skat­te- og av­gifts­let­tel­ser i 2018 på om lag 3 mil­li­ar­der kro­ner. 0,7 mil­li­ar­der kro­ner får virk­ning i 2018, mens res­ten av let­tel­se­ne først vil få virk­ning i 2019.

▶ Re­gje­rin­gen er av­hen­gig av støt­te fra Ven­st­re og KrF for å få bud­sjet­tet gjen­nom i Stor­tin­get. De fire bor­ger­li­ge par­ti­ene vil star­te sine bud­sjett­for­hand­lin­ger i be­gyn­nel­sen av no­vem­ber.

STATS­BUD­SJET­TET: Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) la i går frem re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjet­tet 2018 på Stor­tin­get. Bak, stor­tings­pre­si­dent Ole­mic Thom­mes­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.