FNs vise­ge­ne­ral sek­ret a er rei­ser til My­an­mar

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

▶ NEW YORK: FNs vise­ge­ne­ral­sek­reta­er rei­ser til My­an­mar i dag på grunn av den øken­de kri­sen hvor ro­hin­g­ya-mus­li­mer ut­set­tes for om­fat­ten­de an­grep og tvin­ges på flukt.

Jeff­rey Felt­man skal i kon­sul­ta­sjons­møte i My­an­mar fra 13. til 17. ok­to­ber etter ge­ne­ral­sek­reta­er An­tó­nio Gu­ter­res’ man­ge opp­ford­rin­ger om å stop­pe de mi­li­ta­ere ope­ra­sjo­ne­ne og vol­den i del­sta­ten Rak­hi­ne, ikke har blitt møtt.

Vi­de­re he­ter det at Felt­man også er der for å byg­ge et kon­struk­tivt for­hold mel­lom My­an­mar og FN for å få en slutt på pro­ble­me­ne som ram­mer lands­by­ene i Rak­hi­ne.

FN har kri­ti­sert lan­det for å hind­re fri til­før­sel av hu­ma­ni­ta­er hjelp og ro­hin­g­ya-mus­li­mer i å re­tur­ne­re trygt til hjem­lan­det.

Over en halv mil­lion ro­hin­g­ya­mus­li­mer har flyk­tet fra Rak­hi­ne til nabo­lan­det Bang­la­desh. FN­grans­ke­re har slått fast at my­an­mars­ke sik­ker­hets­styr­ker står bak sam­ord­ne­de og sys­te­ma­tis­ke an­grep på mi­no­ri­tets­grup­pen.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.