Sol­berg: Det er vik­ti­ge­re å skatt­leg­ge for­bruk enn ar­beid

– Vi be­skat­ter for­bruk mer enn ar­beids­inn­sats, sier stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg som for­sva­rer re­gje­rin­gens fore­slåt­te stats­bud­sjett for 2018.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

– Det er sånn at øko­no­mi­en går bed­re enn re­gje­rin­gen for­ut­så før som­mer­en, det er over nor­mal­vekst. I for­hold til den øko­no­mis­ke po­li­tik­ken som den­ne re­gje­rin­gen fø­rer, så bru­ker vi mer pen­ger når det går dår­lig og mind­re pen­ger når det går godt, sier Er­na Sol­berg (H).

– Hoved­kri­sen er over, veks­ten er til­ba­ke, men det er en skjør vekst. Det er utro­lig vik­tig at også in­ter­na­sjo­na­le for­hold kan på­vir­ke si­tua­sjo­nen i Nor­ge fram­over, sier Sol­berg og vi­ser blant an­net til brexit.

For Sol­berg er det sva­ert vik­tig å sør­ge for gode be­tin­gel­ser

for vekst­ska­ping i na­e­rings­li­vet. Hun for­sva­rer re­gje­rin­gens fore­slåt­te skatte­end­rin­ger, blant an­net med øk­nin­gen i den la­ves­te moms­sat­sen, som blant an­net in­ne­ba­erer dy­re­re kol­lek­tiv­rei­ser og kino­bil­let­ter:

– Det er end­rin­ger to­talt sett, men vi be­skat­ter for­bruk mer enn ar­beids­inn­sats. Vi er nødt til å ha let­tel­ser i be­skat­nin­gen av ar­beids­inn­sats, sier Sol­berg.

For ut­sik­te­ne til de kom­men­de for­hand­lin­ge­ne om bud­sjet­tet med de tid­li­ge­re sam­ar­beids­par­ti­ene Ven­st­re og KrF, er stats­mi­nis­te­ren po­si­tiv.

– Jeg opp­le­ver det mes­te som po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger, men det er selv­føl­ge­lig sa­ker de øns­ker å kjem­pe inn. Men vi kan ikke fort­set­te med så høye bud­sjett­for­lik som vi har hatt før, sier Sol­berg og gjen­tar at kjer­nen i bud­sjett­ar­bei­det er å ska­pe fle­re

ALLE FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

FOR­SVA­RER BUD­SJETT­FOR­SLA­GET: Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg etter frem­leg­gel­sen av stats­bud­sjet­tet for 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.