– Tar ikke tak i de sto­re opp­ga­ve­ne

Ar­bei­der­par­ti-le­der Jo­nas Gahr Stø­re me­ner re­gje­rin­gen vi­ser li­ten vil­je til å sat­se på ar­beid og vel­ferd i stats­bud­sjet­tet for 2018.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

– Det­te er ikke et stats­bud­sjett som tar tak i de sto­re opp­ga­ve­ne, sier Ap-le­de­ren i en presse­mel­ding.

Stø­re sier det er en for svak sat­sing på tid­lig inn­sats og fle­re la­ere­re i sko­len og mang­len­de løft for bed­re kva­li­tet i eldre­om­sor­gen. Han sier vi­de­re at det hel­ler ikke er noen ty­de­li­ge grep for å nå 2030-må­le­ne i klima­po­li­tik­ken.

– For Ar­bei­der­par­ti­et skal det vik­tigs­te for Nor­ge også va­ere det vik­tigs­te i norsk politikk: Fle­re ar­beids­plas­ser, en trygg eldre­om­sorg, en sko­le der fle­re får mu­lig­he­ten til å lyk­kes og et klima­venn­lig sam­funn, sier Stø­re.

Par­ti­ets fi­nans­po­li­tis­ke tals­mann Trond Gis­ke sier han er glad for at det går bed­re i norsk øko­no­mi, men han me­ner at re­gje­rin­gen har brukt opp mye av hand­lings­rom­met gjen­nom høy olje­penge­bruk og dyre skatte­kutt de sis­te fire åre­ne.

Selv om re­gje­rin­gen nes­ten har dob­let olje­penge­bru­ken, så har ikke Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et brukt pen­ge­ne på det som er vik­tigst for frem­ti­den, sier Gis­ke. (NTB)

KRITISERER BUD­SJET­TET: Ar­bei­der­par­ti­ets le­der Jo­nas Gahr Stø­re (til ven­st­re) og par­ti­ets fi­nans­po­li­tis­ke tal­s­per­son Trond Gis­ke fo­to­gra­fert i Vandre­hal­len i Stor­tin­get etter frem­leg­gel­sen av stats­bud­sjet­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.