Ven­st­re: Et godt ut­gangs­punkt

Sko­le, mil­jø, nye ar­beids­plas­ser og en ster­ke­re sat­sing mot barne­fat­tig­dom blir Ven­st­res vik­tigs­te sa­ker i årets bud­sjett­for­hand­lin­ger.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

Da stats­bud­sjet­tet for 2018 var lagt fram for Stor­tin­get tors­dag for­mid­dag, sa Ven­st­res fi­nans­po­li­tis­ke tals­mann Ter­je Brei­vik at bud­sjett­for­sla­get er et godt ut­gangs­punkt.

I en presse­mel­ding ut­dy­per Brei­vik at re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett er godt til­pas­set den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen med fal­len­de le­dig­het, økt vekst og sti­gen­de op­ti­mis­me. Han me­ner bud­sjet­tet vi­ser at po­li­tik­ken re­gje­rings­par­ti­ene, Ven­st­re og KrF har stått sam­men om, har vir­ket.

– De al­ler fles­te pi­le­ne pe­ker nå i rik­tig ret­ning. Re­gje­rin­gens for­slag for 2018 er der­for et godt ut­gangs­punkt for de kom­men­de for­hand­lin­ge­ne i Stor­tin­get. Ven­st­re vil spil­le en kon­struk­tiv rol­le og gjø­re et litt grått bud­sjett både grøn­ne­re, rau­se­re og mer fram­tids­ret­tet, sier Brei­vik.

Den fi­nans­po­li­tis­ke tals­man­nen me­ner bud­sjet­tet li­ke­vel bur­de hatt en økt sat­sing på kli­ma- og miljø­til­tak, sko­le og ut­dan­ning, grün­de­re og nye be­drif­ter.

– Ven­st­re kom­mer også til å ar­bei­de for like mu­lig­he­ter for alle gjen­nom fle­re mål­ret­te­de fat­tig­doms­til­tak, spe­si­elt ret­tet mot barn, sier Brei­vik. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.