Sel­ger ei­en­dom­mer for 500 mill.

Jo­han Be­nad Ug­land slip­per nye sam­ar­beids­part­ne­re inn på ei­er­si­den i cam­pus­om­rå­det i Grimstad. Han sel­ger tre av ei­en­dom­me­ne for 500 mil­lio­ner kro­ner.

Agderposten - - ØKONOMI OG SAMFUNN - ▶ Pål Yng­ve Berg pyb@ag­der­pos­ten.no

J.B. Ug­land-kon­ser­net (JBU) sel­ger Jon Lille­tuns vei 1 og 3, samt Ter­je Lø­vås vei 1, til det ny­opp­ret­te­de sel­ska­pet Sør­lan­dets Ter­k­no­logi­park AS.

Etter det Ag­der­pos­ten for­står, er pri­sen for de tre ei­en­dom­me­ne 500 mil­lio­ner kro­ner. Ug­lands ge­vinst skal va­ere rett over 200 mil­lio­ner.

Sat­ser 125 mil­lio­ner hver

Etter son­de­rin­ger valg­te Ug­land å ta med seg Wil­helm­sen-fa­mi­li­en fra Oslo (To­lu­ma AS), Gle­ditsch-fa­mi­li­en fra Sande­fjord (Mat­tis­ber­get AS og Jo­tun) og fon­det til Ness Ri­san & Part­ner (NRP 2016 AS) i den vi­de­re sat­sin­gen.

Ug­land-kon­ser­net vil selv eie 25 pro­sent av det nye sel­ska­pet. Alle de fire ak­tø­re­ne går inn med like mye – 125 mil­lio­ner kro­ner hver, og så­le­des ha et jevn­byr­dig ei­er­skap i ny­sat­sin­gen.

Han­de­len in­volve­rer ikke selve uni­ver­si­tets­byg­get og alt som til­hø­rer det­te. Den­ne eien­dom­men vil fort­satt Ug­land eie og ut­vik­le ale­ne.

Styre­le­der i nye Sør­lan­dets Tek­no­logi­park AS blir den vel­kjen­te for­ret­nings­man­nen Odd Gle­ditsch fra Sande­fjord. Han får blant and­re Ug­land Ei­en­doms topp­sjef Bjørn Roar Op­heim Ve­dal med seg i sty­ret.

– Vi har en lang­sik­tig ho­ri­sont på våre in­ves­te­rin­ger, og har stor tro på det­te sam­ar­bei­det, ut­ta­ler Gle­ditsch i en mel­ding til Ag­der­pos­ten.

Ve­dal og Ug­land har stor tro på det nye sam­ar­bei­det, og me­ner det­te styr­ker ar­bei­det med å ut­vik­le tek­no­logi­par­ken vi­de­re.

– Det­te gir oss en unik mu­lig­het til å ten­ke stør­re og mer of­fen­sivt, og er en ma­nø­ver for å kun­ne sat­se enda tyng­re i Grimstad, sier han.

I for­bin­del­se med at UiA be­slut­tet å etab­le­re seg i Sør­lan­dets Tek­no­logi­park, lan­ser­te JBU i 2008 en plan for å etab­le­re et kom­plett cam­pus­om­rå­de.

Om­rå­det skul­le mar­keds­fø­res som Cam­pus Grimstad, og inn­be­fat­te Sør­lan­dets Tek­no­logi­park og Grøm-om­rå­det. Om­rå­det er på to­talt 250 mål, og pla­nen gir rom for inn­til 400.000 kvad­rat­me­ter be­byg­gel­se.

Det er si­den den spe­de be­gyn­nel­se i 2008 blitt bygd over 60.000 kvad­rat­me­ter i om­rå­det, som lig­ger i kort av­stand i vest fra by­ens sen­trum.

– Etab­le­rin­gen av Me­cha­tro­nics In­no­va­tion Lab (MIL) og pro­ses­sen rundt pro­sjek­tet I4 Hel­se, vi­ser at job­ben med å ska­pe sam­hand­ling mel­lom det of­fent­li­ge, na­e­rings­liv og aka­de­mia be­fes­tes i om­rå­det. Etab­le­rin­gen av Nor­ges kan­skje flot­tes­te fri­idretts­hall er vi­de­re et ek­sem­pel på at kul­tur-til­snit­tet er i an­marsj, he­ter det vi­de­re i mel­din­gen til Ag­der­pos­ten.

Ug­land skal drif­te byg­ge­ne

Men det gjen­står fort­satt mye ar­beid, og nå kom­mer tun­ge ak­tø­rer inn med både ka­pi­tal og kom­pe­tan­se.

– JBU har av den grunn valgt å fore­ta en re­struk­tu­re­ring av ei­er­skap i en­kel­te bygg i Sør­lan­dets Tek­no­logi­park. Det­te gjø­res for å dele an­svar, samt for å til­fø­re yt­ter­li­ge­re ka­pi­tal for vi­de­re sat­sing i og rundt Cam­pus Grimstad, sier Ve­dal.

JBU vil frem­de­les stå for drif­ten av samt­li­ge bygg i Sør­lan­dets Tek­no­logi­park og alt­så va­ere ene­ei­er av Uni­ver­si­tets bygg i Grimstad.

Jo­han Be­nad Ug­land er ene­ei­er av J.B. Ug­land-kon­ser­net, som gjor­de et mil­li­ard­kupp da det solg­te ship­ping­di­vi­sjo­nen sin i 2008. Der­et­ter ble eiendom ho­ved­sat­sings­om­rå­de.

FOTO: TO­RE ELLINGSEN

SOLGT: Ter­je Lø­våsvei 1 er én av ei­en­dom­me­ne som blir en del av ny­sat­sin­gen Sør­lan­dets Tek­no­logi­park AS.

SEL­GER OG SAT­SER: J.B. Ug­land-kon­ser­net sel­ger tre av byg­ge­ne i Cam­pus Grimstad for 500 mil­lio­ner kro­ner, og sat­ser 125 mil­lio­ner kro­ner hver. Ug­land Eiendom-di­rek­tør Bjørn Roar Op­heim Ve­dal er med i det nye sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.