His­to­risk ut­stil­ling på Slot­tet

Dron­ning Son­jas kunst­stall bak Slot­tet i Oslo åp­ner dø­re­ne for en ny ut­stil­ling fre­dag. Ut­stil­lin­gen vi­ser fram heste­hold og ekvi­pa­sjer fra 1905 til 1940.

Agderposten - - ØKONOMI OG SAMFUNN -

Ut­stil­lin­gen tar for seg det kon­ge­li­ge heste­hol­det fra unions­opp­løs­nin­gen til det tok slutt i 1940. Da konge­fa­mi­li­en re­tur­ner­te til lan­det etter fri­gjø­rin­gen i 1945 var heste­hol­det over og bi­len over­tok.

Ut­stil­lin­gen er åpen for pub­li­kum fra fre­dag, men ble of­fi­si­elt åp­net tors­dag av dron­ning Son­ja selv og prin­ses­se Märt­ha Loui­se sam­men med kron­prin­ses­se Mette-Ma­rit.

Mor og dat­ter an­kom kunst­stal­len i strå­len­de hu­mør rett fra sprang­rid­nings­stev­net Oslo Hor­se Show på Forne­bu, der Märt­ha Loui­se red sin førs­te in­ter­na­sjo­na­le kon­kur­ran­se si­den hun la opp i 2000. Og det end­te med en tredje­plass for en sva­ert for­nøyd prin­ses­se.

Også dron­ning Maud var sva­ert in­ter­es­sert i heste­hold. Hun var en ut­mer­ket ryt­ter og sto bak en grun­dig opp­gra­de­ring av stal­len etter at hun ble dron­ning, en opp­gra­de­ring som kong Haa­kon be­tal­te for av sine egne mid­ler. Både ride­an­trekk og an­net ut­styr brukt av dron­ning Maud, stil­les ut

Ut­stil­lin­gen vi­ser også noen av Slot­tets flot­tes­te vog­ner, sele­tøy og ar­beids­ut­styr. I ta­ket lø­per Kris­tin Günt­hers in­stal­la­sjon «Hes­ten», som opp­rin­ne­lig er en fast in­stal­la­sjon på Kiste­fos-mu­se­et, men er ut­lånt for an­led­nin­gen.

Sam­ti­dig åp­nes Det kon­ge­li­ge sele­kam­mer for pub­li­kum for førs­te gang. Det­te er et rom som inne­hol­der alt sele­tøy og sa­ler som ble brukt av de kon­ge­li­ge. Rom­met har stort sett stått urørt si­den 1940, og prin­ses­se Märt­ha Loui­se be­skri­ver det som en «tids­kap­sel». (©NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

ÅP­NET UT­STIL­LING: Dron­ning Son­ja, kron­prin­ses­se Mette-Ma­rit og prin­ses­se Märt­ha Loui­se åp­ner ut­stil­lin­gen «Den kon­ge­li­ge stall. Heste­hold og ekvi­pa­sjer 1905 – 1940» i Den kon­ge­li­ge stall i Oslo tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.