Fle­re sik­tet i til­knyt­ning til kor­rup­sjons­sa­ken i Lar­vik kom­mu­ne

Agderposten - - ØKONOMI OG SAMFUNN -

▶ FLE­RE er sik­tet for kor­rup­sjon i en stør­re etter­forsk­ning av fle­re bygge­sa­ker i Lar­vik kom­mu­ne. In­gen av de yt­ter­li­ge­re sik­te­de er an­satt i kom­mu­nen. I fjor sus­pen­der­te og an­meld­te Lar­vik kom­mu­ne en av sine bygge­saks­be­hand­le­re etter at po­li­ti­et vars­let om man­nen som var un­der etter­forsk­ning for kor­rup­sjon. Han ble sik­tet for grov kor­rup­sjon. Nå er fle­re per­soner sik­tet i samme saks­kom­pleks, skri­ver Da­gens Na­e­rings­liv. – Sa­ken har sitt ut­spring i bygge­saks­be­hand­le­ren i Lar­vik kom­mu­ne, og er knyt­tet til hans ar­beid som an­satt i bygge­saks­av­de­lin­gen. De and­re per­sone­ne som er sik­tet for kor­rup­sjon har en rol­le i den samme sa­ken, sier po­liti­ad­vo­kat Gun­stein Bjør­gum i mil­jø- og øko­team­et til po­li­ti­et i sek­sjon Sør­øst i Ski­en. Han øns­ker ikke å kom­men­te­re hvil­ken rol­le de and­re sik­te­de har spilt i sa­ken, men be­kref­ter at kun én av dem har ar­bei­det som bygge­saks­be­hand­ler i kom­mu­nen. – Vi kan ikke gå inn på de and­res til­knyt­ning til ham, ut­over at vi ser at det er en sam­men­heng, sier po­liti­ad­vo­ka­ten. Han vil hel­ler ikke kom­men­te­re hvor man­ge per­soner som er sik­tet. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.