Kom­mu­nen bør ta inn­byg­ge­re på al­vor

Agderposten - - MENINGER -

Vi star­ter den­ne le­der­ar­tik­ke­len med et si­tat: «Min kon­klu­sjon er der­med at due­sla­get er en godt mu­lig, men langt fra sik­ker år­sak til den sto­re meng­den med flu­er av ar­ten Fan­nia ca­ni­cu­la­ris som pla­get nabo­la­get i Mold­vei­en som­mer­en 2016. Si­den flue­pla­gen ikke var til ste­de som­mer­en 2017, har det ikke va­ert mu­lig å kom­me noe na­er­me­re en be­kref­tel­se el­ler av­san­ning av sam­men­hen­gen med due­sla­get. Når due­sla­get fort­satt er der – uten flue­pla­ge – in­di­ke­rer det­te at flue­pla­gen i 2016 had­de and­re år­sa­ker, at due­sla­get som­mer­en 2017 har va­ert dre­vet på en måte som ikke gir opp­hav til sto­re meng­der flu­er, el­ler at som­mer­en har va­ert for kald til at flu­er av ar­ten Fan­nia ca­ni­cu­la­ris kun­ne for­me­re seg i sto­re meng­der».

Slik ar­gu­men­te­rer kom­mune­over­lege for smitte­vern i Aren­dal kom­mu­ne når han set­ter det han me­ner skal va­ere et en­de­lig punkt­um for sa­ken om due- og flue­pla­gen i Rom­stø­len bo­lig­felt.

Der­med ser kom­mune­over­le­gen helt bort fra det Mat­til­sy­nets lo­ka­le ve­te­ri­na­er, og en rap­port fra Folke­helse­in­sti­tut­tet som har frem­holdt at det er sva­ert sann­syn­lig at den lil­le hus­flue­ar­ten som ofte opp­trer i hønse­hus, tro­lig stam­mer fra et due­slag.

Sa­ken om due- og flue­pla­gen i bo­lig­fel­tet i My­ra noen kilo­me­ter nord for Aren­dal by, frem­står for oss som nok­så ei­en­dom­me­lig hånd­tert av Aren­dal kom­mu­ne. Trass i at så man­ge som 21 hus­stan­der i et bo­lig­felt slår alarm om et for­hold som de opp­le­ver for­rin­ger bo- og livs­kva­li­tet sterkt – tar det man­ge må­ne­der før kom­mu­nens an­svar­li­ge fin­ner tid til å dra på be­fa­ring. Når kom­mune­over­le­gen først fin­ner tid til å un­der­sø­ke sa­ken, er en som­mer med sto­re pla­ger over for len­ge si­den. Fort­vil­te inn­byg­ger­ne for­sø­ker så and­re ut­vei­er for å få noe til å skje – og får støt­te hos Mat­til­sy­nets lo­ka­le ve­te­ri­na­er. Han la­ger en rap­port som­kon­klu­de­rer med at flue­pla­gen skyl­des due­sla­get, og til­la­ter seg å kri­ti­se­re at kom­mu­nen ikke tar sine inn­byg­ge­re på til­strek­ke­lig al­vor. Til svar blir han så kri­ti­sert til­ba­ke av kom­mune­over­le­gen for å ha blan­det sine rol­ler og gått langt ut over sitt man­dat: «Mat­til­sy­net skal se til om du­ene har det godt, ikke om de pla­ger na­bo­ene», sa kom­mune­over­le­gen i sitt svar til po­li­ti­ker­ne. Når kom­mune­over­le­gen nå i sin en­de­li­ge rap­port, na­er­mest fast­slår at flue­pla­gen i Rom­stø­len har hatt and­re år­sa­ker enn due­sla­get i nabo­la­get, frem­står det nok­så ar­ro­gant. Det fak­tum at an­tall duer i mel­lom­ti­den er sterkt re­du­sert, og due­sla­get har gjen­nom­gått en be­ty­de­lig opp­ryd­ding og for­bed­ring – nev­nes ikke.

Vi sy­nes både råd­mann og po­li­ti­ke­re kan dra en del la­er­dom av den­ne sa­ken. Råd­man­nen ved at han skaf­fer seg litt bed­re an­ten­ner til å ob­ser­ve­re og kor­ri­ge­re med­ar­bei­de­re som ikke for­står sin rol­le med å tje­ne kom­mu­nens inn­byg­ge­re på en best mu­lig måte. Og po­li­ti­ker­ne med ord­fø­re­ren i spis­sen at de må va­ere enda kjap­pe­re og mer stand­haf­ti­ge i sin om­buds­rol­le.

Men uan­sett er det helt klart at den­ne type dyre­hold i tet­te bo­lig­om­rå­der er en ut­ford­ring. Kom­mu­nen kan fore­byg­ge fle­re sli­ke sa­ker ved å inn­føre ved­tek­ter som sik­rer at dyre­hold med po­ten­si­al for nabo­pla­ge, blir gjen­stand for en viss kva­li­tets­kon­troll før det god­kjen­nes.

FOTO: VI­DAR FLØDE

BE­FA­RING I FLUEPLAGET BO­LIG­FELT: Aren­dals-ord­fø­rer Robert C. Nord­li (til ven­st­re) møt­te en stor flokk na­bo­er da han trop­pet opp i Mold­vei­en i Rom­stø­len sam­men med kom­mune­over­lege Pre­ben Aa­vits­land (til høy­re). I midt­en nabo Si­ri Knud­sen som tid­li­ge­re...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.