Dug­nad for barns frem­tid

Det­te er årets bes­te deal: Snø­rer du på deg sko­ene og går en søn­dags­tur med bøs­se i ditt na­er­mil­jø den 22. ok­to­ber, får barn som har mis­tet alt, en av de størs­te ga­ve­ne du kan gi: Ut­dan­ning og mu­lig­he­ten til en bed­re frem­tid.

Agderposten - - MENINGER - Ca­mil­la Vi­ken Ge­ne­ral­sek­reta­er i UNICEF Nor­ge

De al­ler fles­te av oss i Nor­ge har én ting til fel­les: Vi har gått på sko­len. Det har gitt oss grunn­leg­gen­de fer­dig­he­ter som le­sing og skri­ving, men også bi­dratt til å for­me oss til de men­nes­ke­ne vi er i dag. Had­de vi ikke gått på sko­len, vil­le liv­e­ne våre tro­lig sett helt an­ner­le­des ut, og jeg had­de i alle fall ikke va­ert ge­ne­ral­sek­reta­er.

Å tid­vis va­ere skole­lei, er slet­tes ikke unor­malt. På mine rei­ser med UNICEF har jeg imid­ler­tid ald­ri møtt noen som er lei av sko­len. Jeg har kun møtt barn som vir­ke­lig vil gå på sko­len, som jente­klas­sen med 15-17-årin­ger jeg ny­lig møt­te i Alep­po i Sy­ria.

Dis­se jen­te­ne bru­ker hvert mi­nutt av dags­ly­set til å lese lek­ser, og de står opp før so­len er oppe om mor­ge­nen for å ha gjort unna mor­gen­stell før de førs­te sol­strå­le­ne kom­mer.

De bru­ker ligh­ter som lys over skole­bø­ke­ne på kvel­den. De har ald­ri skul­ket en dag. De vet at ut­dan­ning er det fun­da­men­tet de skal byg­ge sin frem­tid på. Med mang­len­de øko­no­misk sik­ker­hets­nett, vil skole­gang bety mye for hvor­dan de­res liv blir.

FNs barne­kon­ven­sjon slår fast at alle barn har rett til skole­gang, uan­sett bo­sted, kjønn, leg­ning og et­ni­si­tet. Dess­ver­re får ikke alle barn opp­fylt den­ne ret­tig­he­ten. I dag er det 27 mil­lio­ner barn som ikke får ut­dan­ning på grunn av de voks­nes kri­ger og kon­flik­ter.

Bar­na be­ta­ler den høy­es­te pri­sen – de be­ta­ler med frem­ti­den sin. Vi i UNICEF Nor­ge sy­nes ikke det­te er greit. Der­for in­vi­te­rer vi hele Nor­ge med på dug­nad for barns frem­tid 22. ok­to­ber.

Pen­ge­ne fra årets TV-ak­sjon skal bru­kes på ut­dan­ning til barn som bor i om­rå­der med krig og kon­flikt. Det­te er vik­tig for bar­nas frem­tid og for lan­de­ne de bor i.

De som er barn i dag er mor­gen­da­gens la­ere­re, le­ger og bussjå­fø­rer. Der­som de ikke får sko­le selv om kri­gen ra­ser, er det in­gen som står klar til å byg­ge opp igjen alt som er øde­lagt den da­gen det blir fred.

Nor­ge er et land med lan­ge tra­di­sjo­ner for dug­nad og so­li­da­ri­tet med and­re men­nes­ker. At TV-ak­sjo­nen fyl­ler 43 år i år, er et godt ek­sem­pel på det. TV-ak­sjo­nen had­de ikke va­ert mu­lig uten de man­ge fri­vil­li­ge, både dem som ba­ker, or­ga­ni­se­rer ro­der og dem som går årets vik­tigs­te søn­dags­tur med bøs­se.

Søn­dag sam­les Nor­ge igjen rundt én fel­les sak, og alle skal få en mu­lig­het til å va­ere med på den uni­ke dug­na­den. Der­for tren­ger vi bøsse­ba­ere­re i by og bygd over hele Nor­ge som kan ban­ke på dø­rer.

FOTO: TRULS BREKKE/UNICEF

UNICEF NOR­GE: Jente­klas­sen i Alep­po i Sy­ria har ald­ri skul­ket en dag, skri­ver Ca­mil­la Vi­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.