Ni­d­elva er mye mer enn bare vann

For­vent­nin­gen om lak­sen bi­ter, spen­nin­gen når den er på; hvor stor er den? Ut­ford­rin­gen ved å få den på land – alt det­te må bare opp­le­ves.

Agderposten - - MENINGER -

Jeg er le­der i Ned­re Ni­d­elv Elve­ei­er­lag, som or­ga­ni­se­rer grunn­ei­er­ne på den lakse­fø­ren­de strek­nin­gen i Ni­d­elva. Jeg har et stort en­ga­sje­ment for at Ni­d­elva skal bli en god lakse­elv og er over mid­dels in­ter­es­sert i å fiske laks. Elve­ei­er­la­get øns­ker at flest mu­lig skal få opp­le­ve å få en laks på stang i Ni­d­elva.

Elve­ei­er­la­get vil ha man­ge fiske­re i elva, og vi lar ung­dom til og med 17 år fiske gra­tis. Vi lar også jen­te­ne uan­sett al­der fiske gra­tis i alle so­ne­ne. Til­bu­det skal va­ere for alle.

av NRK Sør­lan­det ons­dag 27.09.2017, og det er helt rik­tig som jeg ut­tal­te:

Ned­re Ni­d­elv Elve­ei­er­lag er al­vor­lig be­kym­ret for lakse­be­stan­den I Ni­d­elva.

Ar­bei­det med til­tak i Ni­d­elva skjer gjen­nom et fri­vil­lig sam­ar­beid mel­lom Ag­der Ener­gi, kom­mu­ne­ne Aren­dal, Froland og Grimstad, Miljø­di­rek­to­ra­tet, Fyl­kes­man­nen i Ag­der, samt elve­ei­er­la­get.

I 2003 sat­te ar­beids­grup­pen ned en mål­set­ting om fangst av 6.000 kilo laks tatt på stang i 2010, og vi­de­re at elva skul­le pro­du­se­re mi­ni­mum 70.000 smolt. Det var un­der for­ut­set­ning av at Ni­d­elva ble full­kal­ket.

Kal­king av Ni­d­elva star­tet i 2006, og vann­kva­li­te­ten er helt fin. Det bru­kes ca 3,5 – 4 mill kr hvert år til kalk i Ni­d­elva. Si­den 2006 har det va­ert brukt i stør­rel­ses­or­den ca 40 mill kr til kalk. Kal­king av Ni­d­elva sy­nes elve­ei­er­la­get er flott. Det er grunn­la­get for en ut­vik­ling til en god lakse­elv.

fra opp­nådd. Sta­tus er at det ble fan­get 98 laks i 2016 med en to­tal­vekt på 260 kg. Nå er fiske­se­son­gen over i 2017, og det er fan­get 147 laks med en to­tal­vekt på 360 kg. Det­te er sva­ert lite laks. Smolt­ut­gan­gen for­bi Ry­ge­ne er sva­ert li­ten. (Smolt er lakse­un­ger som skal i sjø­en for å vokse og re­tur­ne­re som flott Ni­d­elva-laks).

Er Ni­d­elva-lak­sen Nor­ges dy­res­te? Bru­kes det 4 mill kro­ner til kal­king i 2017, er pri­sen for fisket laks på ca 11.000 kr pr kilo. Det er med god grunn vi er me­get utål­mo­di­ge etter en po­si­tiv ut­vik­ling i Ni­d­elva. Vi for­står at det er kom­plekst å gjen­nom­føre til­tak, for­di elva er så sterkt ut­nyt­tet til vann­kraft.

re­gu­lert, og Ag­der Ener­gi har til­la­tel­se til å ut­nyt­te vann­kraf­ten og slip­pe lite vann ned­strøms Ry­ge­ne. Det er til­la­tel­se til å slip­pe 5 m3/s i pe­rio­den 1. mai–30. sep­tem­ber og 1 m3/s i pe­rio­den 1. ok­to­ber til 30. april.

Ag­der Ener­gi føl­ger kon­se­sjo­nen mht vann­fø­ring. Vi har hatt et kon­struk­tivt sam­ar­beid med Ag­der Ener­gi med mu­lig­het for lokke­flom­mer/litt økt vann­fø­ring i som­mer­halv­året. Men det­te er helt klart for lite vann for både laks og fiske­re. Vi rea­ge­rer når fag­sjef i Ag­der Ener­gi Svein Haug­land ut­ta­ler til NRK Sør­lands­sen­din­gen 27.09 at han er usik­ker på om vann­fø­rin­gen er så av­gjø­ren­de som vi skal ha det til.

Da snak­ker han mot bed­re vi­ten­de. Fag­mil­jø­ene er helt ty­de­lig på at vann­fø­rin­gen er vik­tig og for li­ten. Det kan vi un­der­byg­ge ved blant an­net å re­fe­re­re til: Opp­drags­mel­ding 681 Uge­dal Lam­berg mfl. 2000 Land­marks be­skri­vel­se av elva fra 1876.

en stor del av smolt­pro­duk­sjo­nen skjed­de neden­for Ry­ge­ne. I 1880–1890 var gjen­nom­snitts­fangs­ten i Ni­d­elva 8.000 kg laks og sjø­ør­ret.

Thor­stad et al (2000): Øke vann­fø­rin­gen i minste­vanns­lø­pet (mel­lom Ry­ge­ne og Hel­le). Det­te vil tro­lig ha po­si­tiv ef­fekt både på opp­vand­rin­gen ved Hel­le og på an­de­len fisk som full­fø­rer vand­rin­gen opp minste­vann­fø­rings­lø­pet.

Tor­bjørn For­seth er se­nior­fors­ker ved NI­NA og en av dem som kan mest om laks i Nor­ge. Al­le­re­de i 2003 (i møte med pro­sjekt re­etab­le­ring av laks i Ni­d­elva, Strand ho­tell, mars 2003, hvor Ag­der Ener­gi var til ste­de) ut­tal­te han: Stopp grup­pa (den na­sjo­na­le kom­pe­tanse­grup­pa for vand­rings­pro­ble­ma­tikk) an­ser be­ho­vet for vann som stør­re i Ni­d­elva enn i Man­dals­elva; det vil si mer enn 20 m3/s.

det en rap­port fra UNI Mil­jø v/Sven-Erik Gab­ri­el­sen. De fore­slår å sten­ge de­ler av gyte­om­rå­de­ne ned­strøms Ry­ge­ne. side 9, si­tat:

«Til­dek­ke et gyte­om­rå­de som tørr­leg­ges i in­ku­ba­sjons­pe­rio­den (vin­ter­halv­året). I de sis­te åre­ne har det blitt re­gist­rert en del stran­da gyte­gro­per i den­ne rest­felt­strek­nin­gen (Gab­ri­el­sen & Skår 2015). Spe­si­elt et felt har et be­ty­de­lig are­al (ca 350 m2) som tørr­leg­ges hver vin­ter.

Ved å for­hind­re fiske­ne fra å gyte på det­te om­rå­det, vil en unn­gå at man­ge egg stran­der og dør. Hva som er best me­to­de for å til­dek­ke det­te gyte­om­rå­det er vi litt usik­re på. Tro­lig går det an å leg­ge på en net­ting som ar­me­res fast i kom­bi­na­sjon med sto­re blok­ker som leg­ges på net­tin­gen.»

på vin­ters­tid 1 m3/s tørr­leg­ges de­ler av elva mel­lom Ry­ge­ne og Hel­le. Gyte­om­rå­de­ne be­gren­ses sterkt og i ver­ste fall tørr­leg­ges de helt. Det er helt klart ikke ak­sep­ta­belt. Man kan ikke sten­ge føde­kli­nik­ken, og man har en plikt til å sør­ge for gode opp­vekst­vil­kår.

Ag­der Ener­gi har gjen­nom­ført man­ge og gode til­tak, men det tar alt­for lang tid. Vi for­står der­imot ikke når Svein Haug­land, fag­sjef i Ag­der Ener­gi, ut­ta­ler at det er etab­lert lakse­trap­per. Det har ikke Elve­ei­er­la­get sett noe til.

Den spe­de be­gyn­nel­sen man har sett på Ei­vind­stad, er in­gen lakse­trapp, men kan­skje en be­gyn­nel­se. I dag kre­ver den at lak­sen frak­tes ma­nu­elt for­bi dam­men. Det­te be­tje­nes av en av styre­med­lem­me­ne i Elve­ei­er­la­get. Kan ikke Ag­der Ener­gi fri­vil­lig el­ler på­leg­ges å gjen­nom­føre til­tak, bør and­re fi­nan­siere til­ta­ke­ne.

må kre­ve mer i for­hold til til­tak og vann­fø­ring og set­te stør­re krav til å få igjen for in­ves­te­rin­ge­ne. Uten re­sul­ta­ter bør det få kon­se­kven­ser for vi­de­re plan­leg­ging og til­tak.

Aren­dal, Grimstad og Froland kom­mu­ner må for­ven­te snar­li­ge re­sul­ta­ter og Miljø­di­rek­to­ra­tet og Fyl­kes­man­nen bør va­ere utål­mo­dig etter å få mer laks i elva. Elve­ei­er­la­get har for­vent­ning til kon­struk­tivt sam­ar­beid, fle­re til­tak i ras­ke­re takt, økt vann­fø­ring gjen­nom re­vi­sjon og mer laks i Ni­d­elva.

Kje­tel Vi­dar Kit­tel­sen

FOTO: KJE­TEL VI­DAR KIT­TEL­SEN

LAKSEFISKE: Elve­ei­er­la­get øns­ker at flest mu­lig skal få opp­le­ve å få en laks på stang i Ni­d­elva, og vi lar ung­dom til og med 17 år fiske gra­tis, skri­ver Kje­tel Vi­dar Kit­tel­sen, som sam­ti­dig øns­ker fle­re til­tak for å få mer laks i elva.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.