Et rå­kjør uten de­mo­kra­tisk kon­troll

I Ag­der­pos­ten ons­dag 11. ok­to­ber iv­rer Ri­sørs ord­fø­rer, Per Kr. Lun­den, for en sam­men­slå­ing av Den Di­gi­ta­le Øst­re­gio­nen og IKT Ag­der. Min kon­klu­sjon er at det­te blir for­dy­ren­de i man­ge år frem­over for kom­mu­ne­ne, inn­til vi en­gang for­hå­pent­lig­vis blir en st

Agderposten - - MENINGER -

stre Ag­der dri­ver re­form­po­li­tikk med Per Kris­ti­an Lun­den i spis­sen. Jeg kal­ler det for «the in­ner cir­cle» sin kom­mune­re­form.

Re­form­po­li­tikk er po­si­tivt, men hast­verk er last­verk. De folke­valg­te blir brukt uten at de or­dent­lig får tid til å set­te seg inn i un­der­lags­do­ku­men­ter samt gjen­nom­gang av sa­ken, før ved­tak om fu­sjon av IKTAg­der og DDØ skal fat­tes i de ni kom­mune­sty­re­ne/fyl­kes­ting og by­sty­re­ne.

Det er slik de­mo­kra­ti­et fun­ge­rer, vil noen si. Jeg sy­nes det er et rå­kjør uten de­mo­kra­tisk kon­troll. Vi må for all del be­hol­de de­mo­kra­ti­et. slik at det yt­ter­li­ge­re blir sam­men­slå­in­ger av kom­mu­ner i lan­det.

Jeg har dyp re­spekt for de­mo­kra­ti­et, så kom­mune­re­form­pro­ses­ser må ikke gå for luk­ke­de dø­rer.

Fu­sjo­nen mel­lom DDØ og IKT-Ag­der ser ut til å va­ere forut­be­stemt? Det er i alle fall lagt opp til hva kom­mune­sty­rer/by­sty­rer bør ved­ta.

ei­er 26 pro­sent av IKT-Ag­der med de and­re ei­er­ne Grimstad, Aren­dal og Froland kom­mu­ner, kan kom­me i vans­ke­lig­he­ter med ett sam­let ag­der­fyl­ke i 2020.

Fu­sjons­pro­ses­sen av IKTAg­der og DDØ støt­ter seg til PA­rap­port og Bou­vet-rap­port, som ikke har med seg ri­siko­ana­ly­ser som dek­ker øko­no­mi og fyl­kes­re­formas­pek­ter. Det er ikke for­ut­sig­bart i hva Lun­den sier:

«Det må hel­ler ikke kos­te mer enn nød­ven­dig, da vi har an­net å bru­ke pen­ge­ne på». Det­te hø­res ut som å ta en fly­bil­lett til det ukjen­te.

Det­te er et tenkt ek­sem­pel av man­ge mu­li­ge. En ri­siko­ana­ly­se kun­ne av­dekt det­te med til­snitt av mu­li­ge po­li­tis­ke syn.

Opp­starts­kost­na­der er ikke es­ti­mert og hel­ler ikke hvor man­ge år vi må reg­ne som en opp­start med å byg­ge om nett­verk og sys­te­mer for di­gi­ta­li­se­rings­pro­sjek­ter.

De tyngs­te løf­te­ne i di­gi­ta­li­se­rings­pro­sjek­ter lig­ger hel­ler ikke hos IKT. Det blir sys­tem­byg­ging i al­ler vi­des­te for­stand med inn­byg­ger­por­ta­ler, in­tra­nett­løs­nin­ger, or­ga­ni­sa­sjons­end­rin­ger, end­rings­pro­ses­ser, mm.

men de sky­ter ikke spurv med ka­non. De vil an­ta­ke­lig gi roms­lig støt­te for di­gi­ta­li­se­rings­pro­sjek­ter til kom­mu­ner som er sto­re el­ler som sø­ker til å bli sto­re, og ikke til små kom­mu­ner i for ek­sem­pel Øst­re Ag­der.

Kon­klu­sjo­nen slik jeg ser den, er at det­te blir for­dy­ren­de i man­ge år frem­over for kom­mu­ne­ne, inn­til vi en­gang for­hå­pent­lig­vis blir en stor­kom­mu­ne av Øst­re Ag­der.

Da vil vi få stat­lig støt­te til di­gi­ta­li­se­rin­gen, og de­mo­kra­ti­et vil struk­tu­relt va­ere på plass i ett stort by­sty­re. Bud­sjet­ter og ved­taks­flyt vil pas­se sam­men som hånd i hans­ke. Jeg be­kym­rer meg for at Øst­re Ag­der skal ta rol­len som kom­mune­re­for­mer i om­rå­det her.

din, Lun­den, var hyg­ge­lig le­sing for folk flest, men ikke så re­le­vant. Man­ge mindre­åri­ge i dag har gle­den av sli­ke opp­le­vel­ser du be­ret­ter om deg selv her.

De an­sat­te vil­le gjer­ne ha et sam­ar­beid til ut­red­ning, i til­legg til fu­sjon av DDØ og IKTAg­der. Det ble ikke tatt til etter­ret­ning. De an­sat­te ble veid og fun­net for let­te i ut­red­nings­pro­ses­sen.

Det nye fu­sjo­ner­te sel­ska­pet skal sty­res etter ett sty­re med ved­tek­ter. Ved­tek­te­ne ble ut­for­met etter at ut­red­nings­pro­ses­sen var luk­ket på for­som­mer­en.

De an­sat­tes re­pre­sen­tan­ter samt fag­for­enin­ger, fikk ikke del­ta da. Men ved­tek­te­ne er pus­set på, slik at de an­sat­tes pen­sjons­ret­tig­he­ter samt trygg­het ved at kom­mune­sty­re­ne må enes hvis det skal skje end­ring i ved­tek­te­ne, og det er bra.

di­ne i Øst­re

Ag­der:

Jeg er ikke mot­stan­der, men jeg be­kym­rer meg i for­hold til en fu­sjon nå uten å ta ri­si­ko­en som en ri­siko­ana­ly­se vil kun­ne av­dek­ke.

Hvis fu­sjo­nen blir et fak­tum fore­slår jeg at en ri­siko­ana­ly­se blir gjen­nom­ført for å stå på trygg grunn. Dess­uten er dere råd­menn og ord­fø­re­re re­spek­tab­le folk.

Et spørs­mål til slutt: Kan jeg få aeren av å klip­pe ord­fø­rer­bån­de­ne på dere når Øst­re Ag­der blir en stor­kom­mu­ne? (Mor­som­het!?) Ar­ne Gud­dal

FOTO: NTB SCANPIX

DIGITALISERINGSPROSJEKTET: De tyngs­te løf­te­ne i pro­sjek­tet lig­ger ikke hos IKT, men i sys­tem­byg­ging i al­ler vi­des­te for­stand med inn­byg­ger­por­ta­ler, in­tra­nett­løs­nin­ger, or­ga­ni­sa­sjons­end­rin­ger og end­rings­pro­ses­ser, skri­ver Ar­ne Gud­dal.

LUFTIG ØKO­NO­MI: Når Per Kr. Lun­den sier at det hel­ler ikke må kos­te mer enn nød­ven­dig, da vi har an­net å bru­ke pen­ge­ne på, hø­res det­te ut som å ta en fly­bil­lett til det ukjen­te, me­ner Gud­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.