Slik kan Aren­dal red­de plas­sen

Aren­dal Fot­ball har vir­ket for­tapt i bun­nen av 1. di­vi­sjon, men sjekk hva som må til for at la­get kry­per opp på kva­li­fi­se­rings­plass el­ler så­gar trygg grunn.

Agderposten - - SPORT - ▶ FOT­BALL ▶ Alex­an­der Nu­pen og Vi­dar Lorent­sen alnu@ag­der­pos­ten.no

Fire se­rie­run­der gjen­står av årets 1. di­vi­sjon.

Aren­dal har lig­get på di­rek­te ned­rykk­s­plass i snart fire må­ne­der i strekk.

Men en mons­ter­inn­spurt kan sik­re ned­rykk­s­kva­li­fi­se­ring el­ler fak­tisk for­ny­et kon­trakt di­rek­te for klub­ben som sus­te opp fra 2. di­vi­sjon i fjor.

Ag­der­pos­ten har sett på det gjen­stå­en­de kamp­pro­gram­met til la­ge­ne i bunn­stri­den.

Vi har vur­dert hva som må til for at Aren­dal red­der plas­sen, even­tu­elt via kva­li­fi­se­ring.

▶ KONGS­VIN­GER

(lig­ger på 13. plass, trygg grunn): Gjen­stå­en­de kam­per: El­ve­rum (b), Mjøn­da­len (h), Sand­nes Ulf (b), Troms­da­len (h).

Vur­de­ring: Kongs­vin­ger har med sin bruk­ba­re mål­for­skjell i prak­sis fem po­eng ned til kva­li­fi­se­ring. Tren­ger tro­lig bare én sei­er for å sik­re plas­sen, da med to­talt 30 po­eng.

Men blir det brå­stopp i inn­spur­ten så har Aren­dal en teo­re­tisk sjan­se til å kap­re 13. plas­sen.

▶ FRED­RIK­STAD

(14. plass, ned­rykk­s­kva­li­fi­se­ring): Gjen­stå­en­de kam­per: Mjøn­da­len (b), Ran­heim (h), Troms­da­len (b), Sand­nes Ulf (h).

Vur­de­ring:

FFK har et vel­dig tøft pro­gram, sa­er­lig med tan­ke på at bort­e­for­men er helt på bånn. Har ikke vun­net på ute­bane på 16 må­ne­der.

Den gjen­nom­snitt­li­ge po­eng­san­kin­gen så langt ty­der på at FFK en­der på 26-27 po­eng.

Med to nye bort­e­tap kan FFK der­med va­ere tvun­get til å ta tre el­ler fire po­eng mot Ran­heim og Sand­nes Ulf for å sik­re kva­lik som tro­lig er det bes­te klub­ben kan håpe på.

▶ EL­VE­RUM

(15. plass, di­rek­te ned­rykk): Gjen­stå­en­de kam­per: Kongs­vin­ger (h), Sand­nes Ulf (h), Start (b), Mjøn­da­len (h). Vur­de­ring: Kan ha for­del av tre hjemme­kam­per på tam­pen. Men har bein­hard motstand i fle­re lag som kjem­per om di­rek­te opprykk/play­off. Tar nep­pe de 6-7 po­en­ge­ne som kre­ves for å klat­re til kva­lik.

▶ AREN­DAL

(16. plass, di­rek­te ned­rykk): Gjen­stå­en­de kam­per: Sand­nes Ulf (b), Start (h), Ull/ Ki­sa (b), Ran­heim (h) Vur­de­ring: En KIL-kol­laps kom­bi­nert med minst tre Aren­dal­s­ei­rer kan bety en sen­sa­sjo­nell sik­ker plass for sør­len­din­ge­ne – uten kva­lik. Men alle Aren­dals res­te­ren­de mot­stan­de­re spil­ler for di­rek­te opprykk/play­off til Elite­se­ri­en. Det rea­lis­tis­ke må­let må va­ere å skra­pe sam­men minst sju po­eng i jak­ten på kva­lik. Aren­dal-tre­ner Mat­tias An­ders­son spår også at 27 po­eng i slutt­sum gir kva­li­fi­se­ring.

– De and­re la­ge­ne har óg vans­ke­li­ge kam­per. Vi må ha samme fo­kus som sist (3-0 mot Kongs­vin­ger), sier han før søn­da­gens opp­gjør i Sand­nes.

–Vi­har­spilt­brapå­gres­si­år. Det blir tøft, men det er bare tre po­eng som gjel­der. Vi må an­gri­pe og har litt å re­van­sje­re fra vår­se­son­gen (2-3-tap), me­ner Aren­dal-spil­le­ren An­ders Hel­la.

PS: La­get som hav­ner på 14. plass i 1. di­vi­sjon skal spil­le dob­bel kva­lik-kamp mot play­off-vin­ne­ren av se­rie­toer­ne i 2. di­vi­sjon – i øye­blik­ket Al­ta og No­tod­den. Sam­men­lagt­vin­ne­ren i av­gjø­ren­de play­off spil­ler i 1. di­vi­sjon i 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.