Hel­la hå­per ben­ken er for­latt for godt

Han har va­ert fast i Aren­dal­trop­pen hele se­son­gen, men først i de sis­te kam­pe­ne har An­ders Hel­la fått vist seg frem.

Agderposten - - SPORT - ▶ Vi­dar Lorent­sen vilo@ag­der­pos­ten.no

– Det gikk litt trått i vår, inn­røm­mer An­ders Hel­la.

Ag­der­pos­ten pra­ter med den an­ven­de­li­ge spil­le­ren, som kan be­kle rol­ler både of­fen­sivt og de­fen­sivt, etter en Aren­dal­tre­ning.

An­ders Hel­la har star­tet tre av de fire sis­te kam­pe­ne for se­rie­jum­bo­en i 1. di­vi­sjon. Da Aren­dal fikk juling mot El­ve­rum (0-5), kom han inn i pau­sen og var la­gets beste­mann de sis­te 45.

Slo kraf­tig til­ba­ke

Han var også so­lid da Aren­dal re­van­sjer­te seg i den ster­ke 3-0-sei­e­ren mot Kongs­vin­ger for snart to uker si­den.

Nå hå­per 26-årin­gen fra Stord at han skal ha for­latt ben­ken for godt.

Selv hå­per han det er det har­de ar­bei­det han har lagt ned over tid som gjør at han nå er in­ne i var­men og har va­ert i star­telle­ve­ren i det sis­te.

Tål­mo­dig­het

– Jeg har fått en del inn­hopp, før jeg fikk star­te. Det er eks­tra moro å va­ere til­ba­ke og kun­ne star­te kam­pe­ne. Jeg har va­ert tål­mo­dig, sier han.

– En kom­bi­na­sjon av hardt ar­beid, og at Mat­tias (tre­ner An­ders­son red.anm.) har sett at jeg har egen­ska­per som kan

va­ere nyt­tig, tror jeg er år­sa­ken til at jeg nå er in­ne, leg­ger han til.

Mat­tias An­ders­son be­kref­ter at han i An­ders Hel­la har fun­net egen­ska­per som han har sav­net i la­get.

– En man­gel­vare

– Han har en van­vit­tig ka­pa­si­tet, er ag­gres­siv i sti­len og hur­tig. Den kom­bi­na­sjo­nen har va­ert en man­gel­vare. Han har gjort en bra jobb i de sis­te kam­pe­ne, ro­ser Aren­dal-tre­ne­ren.

Han trek­ker frem at han ser en ge­ne­rell form­stig­ning i hele la­get, og at det er mer kon­kur­ran­se i tre­nings­hver­da­gen enn før.

Der har An­ders Hel­la bi­dratt po­si­tivt.

– At han er så hur­tig, gjør også at han ska­per rom for de and­re spil­ler­ne, sam­ti­dig har han også egen­ska­per de­fen­sivt som kom­mer oss til nyt­te, for­kla­rer Aren­dal-tre­ner Mat­tias An­ders­son.

SLÅTT TIL­BA­KE: Etter en vår med benke­sli­ting, har An­ders Hel­la slått til­ba­ke i de sis­te kam­pe­ne og va­ert en bi­drags­yter for Aren­dal Fot­ball. Her sam­men med Øy­vind Dal­seth, as­sis­tent­tre­ner i Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.