Mis­for­nøyd med stats­bud­sjet­tet

Nor­ges Idretts­for­bund (NIF) me­ner at de ikke er hørt til­strek­ke­lig i stats­bud­sjet­tet. Det er spe­si­elt mis­nøye med mang­len­de moms­kom­pen­sa­sjon.

Agderposten - - SPORT -

NIF skri­ver i en presse­mel­ding at stats­bud­sjet­tet for 2018 er skuf­fen­de for norsk idrett. De hev­des at re­gje­rin­gens for­slag vil gjø­re det vans­ke­li­ge­re for klub­ber, lag og for­enin­ger si­den kra­vet om full moms­kom­pen­sa­sjon ikke mø­tes.

– Ska­der fri­vil­lig­he­ten

Iføl­ge søk­nads­mas­sen er det be­hov for 1,9 mil­li­ar­der i kom­pen­sa­sjon.

Re­gje­rin­gen fore­slår en be­vilg­ning på 1,348 mil­li­ar­der.

Den lave moms­sat­sen økes fra 10 til 12 pro­sent.

– Det­te gjel­der moms på blant an­net rei­ser og over­nat­ting, som vil øke kost­na­de­ne for idret­ten og yt­ter­li­ge­re for­ver­re pro­sen­ten for til­bake­be­ta­ling av kost­na­der ved moms.

NIF stil­ler seg helt og hol­dent bak ut­ta­lel­sen fra Fri­vil­lig­het Nor­ge om at fri­vil­lig­he­tens vik­tigs­te sak igjen blir nedprioritert av re­gje­rin­gen, skri­ver Nor­ges Idretts­for­bund.

Iføl­ge den samme presse­mel­ding pre­si­se­res det at bil­det ikke er hel­svart.

Mer tippe­pen­ger

Nor­ges Idretts­for­bund li­ker at over­skud­det fra Norsk Tip­ping tro­lig kom­mer til å øke.

NIF er også til­freds med at an­leggs­mom­sen øker slik at det kom­men­de år vil bli til­na­er­met full dek­ning for idretts­lag som byg­ger an­legg. (©NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

REA­GE­RER: Idretts­pre­si­dent Tom Tvedt og Nor­ges Idretts­for­bund fryk­ter klub­ber, lag og for­enin­ger får det vans­ke­li­ge­re hvis for­sla­get til stats­bud­sjett blir ved­tatt. Her er Tvedt av­bil­det i en an­nen sam­men­heng.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.