Se­kund­dra­ma før Li­ver­pool-sig­ne­ring

John Ar­ne Ri­i­ses kar­rie­re kun­ne tatt en helt an­nen ven­ding enn den tok før den skjøt fart i Li­ver­pool. Kun se­kun­der skil­te ham fra å bli Ful­ham-spil­ler i 2001.

Agderposten - - SPORT -

Det kom­mer fram i den tid­li­ge­re eng­lands­prof­fens ny­lig ut­git­te selv­bio­gra­fi, «For­de­ler og ulem­per ved å va­ere John Ar­ne Riise».

Nord­man­nen gikk til Mona­co al­le­re­de som 17-åring og spil­te seg raskt inn på la­get. I 2000 ble det frans­ke la­get både liga­mes­ter og cup­mes­ter, men den på­føl­gen­de se­son­gen gikk det trå­ere for både Mona­co og Riise, som utad had­de ut­talt at han øns­ket seg til Eng­land.

Til slutt skrev han un­der for Li­ver­pool der han til­brak­te sju suk­sess­rike år.

Men i bo­ken hans kom­mer det fram at det kun­ne blitt helt an­ner­le­des da han satt og skul­le skri­ve un­der en kon­trakt med Ful­ham på en vin­gård i Mar­seil­le.

Te­le­fo­nen ring­te

«For meg gjen­sto bare å lese gjen­nom kon­trak­ten, og jeg lot som jeg gjor­de det, men egent­lig had­de jeg bare tenkt å sig­ne­re. Jeg holdt pen­nen, var på vei til å set­te kule­penn­spis­sen mot pa­pi­ret, da en mo­bil­te­le­fon ring­te. Det var min agents», skri­ver han. Riise leg­ger til at det var Li­ver­pool som had­de ringt hans tid­li­ge­re agent Ei­nar Baard­sen og spurt om han had­de skre­vet un­der for Lon­don-klub­ben ennå.

Det had­de han ikke, og der­med gikk tu­ren til Mer­sey­side, hvor Riise den dag i dag har en stor stjer­ne etter na­er 350 kam­per for klub­ben.

– Jeg hus­ker det som se­kun­der, det kan ha va­ert fem mi­nut­ter, men uan­sett var det bare til­fel­dig­he­ter som gjor­de at jeg ikke ble Ful­ham-spil­ler, ut­dy­per Riise over­for NTB.

Til Ful­ham se­ne­re

Han vil imid­ler­tid ikke va­ere med på at han ald­ri had­de endt opp i Li­ver­pool om se­kun­de­ne ikke had­de va­ert på hans si­den den da­gen i 2001.

– Jeg tror egent­lig ikke på som­mer­fuglef­fek­ten og at li­vet er byg­get opp av en rek­ke til­fel­dig­he­ter. I mitt hode vil­le jeg gjort en god se­song for Ful­ham og der­et­ter blitt solgt til Li­ver­pool el­ler en an­nen topp­klubb, sier han.

Se­ne­re i kar­rie­ren end­te han li­ke­vel opp i Ful­ham.

Riise, som nå er 37 år, spil­te 87 kam­per for Lon­don-klub­ben fra 2011 til 2014. (©NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

FOR­TEL­LER OM KAR­RIE­REN: Tid­li­ge­re fot­ball­spil­ler John Ar­ne Riise er ak­tu­ell med selv­bio­gra­fi­en «For­de­ler og ulem­per ved å va­ere John Ar­ne Riise».

FOTO: NTB SCANPIX

SJU ÅR: John Ar­ne spil­te 348 kam­per og sco­ret 31 mål for Li­ver­pool i pe­rio­den 2001-2008. Her er han sam­men med Xa­bi Alonso og Ste­ven Ger­rard i sin sis­te se­song i klub­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.