Slik vil Coe re­vo­lu­sjo­ne­re fri­idret­ten

IAAF-pre­si­dent Se­bas­ti­an Coe vil ha en ra­di­kal gjen­nom­gang av fri­idret­ten for å sik­re at den over­le­ver som pub­li­kums­sport.

Agderposten - - SPORT -

Pre­si­den­ten i Det in­ter­na­sjo­na­le fri­idretts­for­bun­det (IAAF), Se­bas­ti­an Coe, sier til ny­hets­by­rå­et AFP at han vur­de­rer alt fra fran­chise­lag som byr på ut­øve­re til mid­ler­ti­di­ge ba­ner i byer for å til­trek­ke seg nye til­hen­ge­re.

Stjer­nen er borte

– In­gen­ting er på bor­det nå. La fan­ta­si­en løpe av går­de, sa Coe, og ad­var­te at dis­ku­sjo­ne­ne vil bli ukom­for­tab­le for «pu­ris­te­ne».

Etter VM-suk­ses­sen i Lon­don i år er det fle­re som be­kym­rer seg for at ver­dens­mes­ter­ska­pet i Qa­tar i 2019 ikke vil få like mye opp­merk­som­het – spe­si­elt for­di Usain Bolt har lagt pigg­sko­ene på hyl­la.

Ja­mai­ca­ne­ren har kas­tet eks­tra glans over mes­ter­ska­pe­ne i de se­nes­te åre­ne – en glans som har va­ert med på å skyg­ge over den ne­ga­ti­ve om­ta­len fra den rus­sis­ke do­ping­skan­da­len, lan­ge mes­ter­skap og for kom­pli­ser­te for­ma­ter for pub­li­kum, skri­ver AFP. Coe sa at fri­idretts­sje­fer kan hen­te in­spi­ra­sjon fra den in­dis­ke topp­di­vi­sjo­nen i crick­et (IPL). Der blir spil­ler­ne auk­sjo­nert og delt mel­lom fran­chi­ser som re­pre­sen­te­rer byer. El­ler som i NFL, der spil­le­re blir draf­tet.

Åpne dis­ku­sjo­ner

– Jeg tror vi tren­ger noen vir­ke­lig åpne dis­ku­sjo­ner om hvor­dan spor­ten vår ser ut. Og ja, kan­skje det er byer, kan­skje fran­chi­ser, kan­skje auk­sjo­ner som i IPL, sa Coe i et møte med Det afri­kans­ke ut­øver­for­bun­det i Ma­rok­kos ho­ved­stad Ra­bat.

Den tid­li­ge­re OL-gull­vin­ne­ren på 1500 me­ter i 1980 og 1984 sa at selv om det er vik­tig å be­hol­de idret­tens egen­art, kan den li­ke­vel flyt­tes fra den tra­di­sjo­nel­le are­na­en.

Han kas­tet om seg med for­slag:

– Hva med en «pop-up»-ba­ne? Hva med å ha en løpe­bane man kan set­te midt på gress­mat­ten på Stam­ford Brid­ge (Chelse­as hjemme­bane) el­ler på en fot­ball­sta­dion i Aust­ra­lia?

Un­der mø­tet av­slør­te 61-årin­gen at IAAF al­le­re­de ser på for­skjel­li­ge ide­er – blant an­net å hol­de et ar­ran­ge­ment i et fjell­om­rå­de og ha løp i byer. (©NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

MESTERMØTE: Se­bas­ti­an Coe hil­ser på Kar­s­ten War­holm etter VM-gul­let på 400 me­ter hekk i Lon­don i au­gust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.