Rea­ge­rer på hvor­dan Ama­lie frem­stil­les

I rask rekke­føl­ge kan to sør­len­din­ger ryke ut av Far­men. Søn­dag skal Ama­lie Snø­løs (21) fra Bir­ke­nes ut i tve­kamp. For­ri­ge søn­dag ble Vi­dar Hel­seth fra Kvi­nes­dal sendt hjem. Sam­ti­dig rea­ge­rer Hel­seth sterkt på hvor­dan Ama­lie blir frem­stilt på TV-ruta.

Agderposten - - KULTUR - ▶ To­re Ellingsen to­el@ag­der­pos­ten.no

– Det bor så mye fint i Ama­lie, men på TV er hun bare en bi­kinikropp, sier Hel­seth.

I ons­da­gens pro­gram valg­te stor­bon­den Ama­lie Snø­løs som første­kjem­pe i ons­da­gens pro­gram.

Stor­bon­den Ca­mil­la Cox Bar­fot be­grun­net val­get med at Snø­løs sa­bo­ter­te en del av uke­opp­dra­get.

– Jeg sy­nes det er verdt det. Stor­bon­den er en så fy­sisk, sterk og ro­bust jen­te at jeg vil ikke at hun skal få noen fi­nale­kniv, sa Ama­lie noen mi­nut­ter etter val­get.

Det førs­te hun ut­tal­te var imid­ler­tid: – Da blir det kamp.

Har tro på sei­er

Først­kom­men­de søn­dag skal den po­pu­la­ere blon­di­nen alt­så vel­ge en mot­stan­der, en andre­kjem­pe. Det er andre­kjem­pen som kan vel­ge hvil­ken gren de to del­ta­ker­ne skal kjem­pe i.

Vin­ne­ren av tve­kam­pen får re­tur­ne­re til går­den.

– Jeg har stor tro på at jeg kom­mer til­ba­ke, sier Snø­løs.

Bir­ke­nes-jen­ta har tid­li­ge­re ut­talt at hun valg­te å «spil­le dum» over­for de and­re del­ta­ker­ne ved å late som om hun mis­for­sto flat­brødopp­skrif­ten hun had­de fått an­svar for.

Må­let var å øde­leg­ge uke­opp­dra­get for stor­bon­den Ca­mil­la Cox Bar­fot (31), slik at sist­nevn­te ikke fikk en for­del i en even­tu­ell fi­na­le.

– Bare bi­kinikropp

For­ri­ge søn­dag var det Vi­dar Hel­seth fra Kvi­nes­dal som røk ut av Far­men. Søn­dag kan alt­så den and­re del­ta­ke­ren fra Sør­lan­det ryke ut. Hel­seth rea­ge­rer imid­ler­tid strekt på hvor­dan Bir­ke­nes-jen­ta blir frem­stilt i TV-ruta.

– Ama­lie blir frem­stilt helt feil på TV: Det er skrek­ke­lig trist å se at hun er fram­stilt som en bi­kinikropp. sier han til Dag­bla­det.

Etter at den ut­slåt­te «Far­men»-del­ta­ke­ren røyk ut av rea­li­ty­kon­kur­ran­sen, har han fulgt sitt eget opp­hold på TV.

– De pluk­ker ut og dyr­ker én side av folk. Jeg fø­ler at det norske folk blir fra­tatt vel­dig man­ge gode his­to­ri­er, sier han til Dag­bla­det.

Han sy­nes det er uro­vek­ken­de å se hvil­ke TV-bil­der TV2 og pro­duk­sjons­sel­ska­pet Strix har pluk­ket ut der Bir­ke­nes-jen­ta er med. Han sy­nes hun mis­ten­ke­lig ofte blir fil­met i bi­kini­topp, blant an­net i et inn­slag fra for­ri­ge ukes epi­so­de, der Snø­løs og hen­nes an­gi­ve­li­ge rea­li­ty­flørt, Mats Bei­ler­gaard Brennemo (28), set­ter opp et gjerde sam­men.

– Hav­ner i en rol­le

– Det er bare kropp og ikke noe an­net. Jeg for­står hvor­for de ten­ker sånn, at vi alle er en del av et rea­li­ty­pro­gram og må for­ven­te å hav­ne i en rol­le. Li­ke­vel fin­ner jeg det or­dent­lig frust­re­ren­de, for det gjen­spei­ler ikke vir­ke­lig­he­ten, sier han.

Ama­lie Snø­løs for­tel­ler til Dag­bla­det at hun de­ler Hel­seths syns­punk­ter.

– Jeg skjøn­ner vel­dig godt hva Vi­dar snak­ker om, for han har sett hvem jeg egent­lig er. For min del er det bare et kom­pli­ment at han blir pro­vo­sert over det sta­di­ge fo­ku­set på sex og kropp – for han ser at jeg er langt mer enn det, sier Snø­løs, og fort­set­ter:

– Jeg sy­nes det er litt trist at de vel­ger å fron­te krop­pen min, når jeg selv vet at jeg har mer å by på. Men greit, de la­ger tv – og gir kan­skje fol­ket det de vil ha? Det må jo va­ere en grunn til at de har tatt med de få se­kun­de­ne av meg i bi­ki­ni.

– Så du går ikke like ofte rundt i bi­ki­ni som tv-se­er­ne kan få inn­trykk av, spør Dag­bla­det.

– Nei! Jeg var kan­skje den som ba­det minst der in­ne. Hvis folk tror at jeg har et be­hov for å vise fram krop­pen min på tv, så kan jeg i alle fall av­kref­te det. Det var varmt og er helt nor­malt.

– Bryr meg lite

– Har du fått mye til­bake­mel­din­ger fra TV-se­er­ne på det­te?

– Nei, egent­lig ikke. Man­ge ten­ker kan­skje at jeg er dum­me­re enn jeg er, men jeg bryr meg vel­dig lite om det, sier 21-årin­gen.

Dag­bla­det har lagt fram be­merk­nin­ge­ne fra Ama­lie Snø­løs og Vi­dar Hel­seth over­for TV 2. Presse­kon­takt for «Far­men», Alex Iver­sen, har føl­gen­de kom­men­tar til sa­ken:

– Det å va­ere av­kledd på krop­pen er en na­tur­lig kon­se­kvens av at so­len skin­ner, som Ama­lie sier. «Far­men» går over 33 pro­gram, og vi vi­ser fram man­ge si­der av del­ta­ker­ne un­der­veis, sier Iver­sen.

DEL­TA­KER REA­GE­RER: Vi­dar Hel­seth sy­nes det er frust­re­ren­de at del­ta­ker­ne bare blir frem­stilt fra én side.

BI­KINIKROPP: And­re del­ta­ke­re og Ama­lie Snø­løs selv, me­ner hun blir frem­stilt feil i Far­men. Hun er langt mer enn

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.