Ame­ri­kans­ke ast­ro­nau­ters fo­to­gra­fi­er un­der hammeren

Agderposten - - KULTUR -

▶ JOHN Glenn tok det førs­te bil­det av jor­da fra ver­dens­rom­met.

tok på må­nen. Nå sel­ges 445 ori­gi­na­le ast­ro­na­ut­fo­to­er på auk­sjon. De ori­gi­na­le for­stør­rel­se­ne av både Glenns og Arm­s­trongs bil­der

Neil Arm­s­trong bil­det det førs­te

er blant fo­to­ene som nå går un­der hammeren hos auk­sjons­hu­set Skin­ner Auc­tio­neers and App­rai­sers. Auk­sjo­nen star­ter tors­dag og skal pågå fram til 2. no­vem­ber. Auk­sjo­nen har fått nav­net «The Be­auty of Space» og er iføl­ge auk­sjons­hu­set den førs­te som tar for seg fo­to­gra­fi­er fra måne­fer­de­nes glans­da­ger. Bil­de­ne er tatt av NASAast­ro­nau­ter i pe­rio­den fra 1961 til 1972. Bil­de­ne har vi­ten­ska­pe­lig og his­to­risk in­ter­es­se, men Skin­ners foto­spe­sia­list Michel­le La­mu­niè­re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.