Rock­to­ber­fest i Bank­går­den

Bank­går­den, Smag & Be­hag, Bar­ba­rocka og Ca­nal Stre­et har slått seg sam­men og in­vi­te­rer til en or­dent­lig rocke­kveld i kveld. Back­stre­et Girls er en­de­lig til­ba­ke i Aren­dal.

Agderposten - - KULTUR -

▶ KON­SERT

De udø­de­li­ge og kom­pro­miss­løse gut­ta i Back­stre­et Girls har i over 30 år spilt i elite­se­ri­en i norsk rock. I 2015 kom do­ku­men­tar­fil­men «Til­ba­ke Til Muo­tat­hal», en rockumen­ta­ry som vi­ser ban­det fra man­ge vink­ler, uten soft­fil­ter. Nå kom­mer de en­de­lig til­ba­ke til Aren­dal for å spil­le et kon­sist og ga­ran­tert over­styrt kon­sert­sett, med høy­ok­tan pøn­ka boogierock, skri­ver fes­ti­val­sjef Mats Aron­sen i en presse­mel­ding.

Og det­te er at­tes­ten til Au­dun Vin­ger i Da­gens Na­e­rings­liv når han om­ta­ler ban­det: «Jeg vil nø­dig bru­ke or­det ek­te, men jeg kan peke på noen and­re som kan si det. I en me­get strig­let mu­sikk­vir­ke­lig­het opp­le­ves de som noe ge­nuint. Og selv om man skul­le ha and­re, even­tu­elt mer ut­vik­le­de, mu­si­kals­ke pre­fe­ran­ser enn ban­dets rock’n’roll, er det me­get vans­ke­lig ikke å umid­del­bart mer­ke ap­pel­len i spe­tak­ke­let.» – Au­dun Vin­ger, DN – Det­te går du bare ikke glipp av! Bare husk kon­ser­ten med The Dogs i mai! Da var det stapp­fullt, su­per­tra­velt, vill stem­ning og bånn gass! Og nå slår vi til igjen, sup­ple­rer fes­ti­val­sje­fen i Ca­nal Stre­et Mats Aron­sen.

Lo­ka­le sup­port­band

Tre sup­port­band var­mer pub­li­kum før Back­stre­et Girls en­trer sce­nen i 22-ti­den: Ran­gers er et me­get po­pu­la­ert lo­kalt rocke­band som for an­led­nin­gen spil­ler et akus­tisk sett. Ban­det be­står av Nils Go­der­stad og To­re Kn­ut­sen – beg­ge gi­tar og vo­kal. Ble­ak­wa­ter er et clas­sic – rock band fra Aren­dal, med musikk av Mor­ten Jør­gen­sen. Ban­det har nok­så ny be­set­ning: Mor­ten W. Jør­gen­sen: Gi­ta­rer. Tho­mas A. Bie: Vo­kal, Haa­kon Di­ki­li­tas: Gi­ta­rer, Michael S. Olsen: Bass, Frej Kir­chert: Trom­mer

Tre sup­port­band ut er Camp Abby, et ener­gisk rocke­band fra Sør­lan­det (Kris­tian­sand– Grimstad). Be­set­ning: Thor­bjørn Knud­sen–Bass, Jonn Robert Trøi­te–Trom­mer, Hans Pet­ter Klem­met­sen–Gi­tar, Tor Kris­ti­an Ber­ge – Vo­kal

TIL AREN­DAL: Back­stre­et Girls er til­ba­ke i Aren­dal i kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.