Vil la­ere barn folke­dans

Agderposten - - TV & RADIO -

▶ AREN­DAL: Nå kan du blir med på folke­dans­øvel­ser for barn og unge. In­struk­tør Ma­rie No­me er ut­dan­net la­erer, har dan­set folke­dans i 12 år og har va­ert in­struk­tør i man­ge år. Nå hå­per hun man­ge vil kom­me til As­dal sko­le tirs­da­ger fra 17. okober. Hun pen­ser seg inn mot 1.–7. trinn, og Ni­d­elv ung­doms­lag står som ar­ran­gør.

– Folke­dans be­står av tra­di­sjons­rike dan­ser som stam­mer fra uli­ke land. Gjen­nom dis­se øvel­se­ne vil tur­dans bli vekt­lagt. Det­te er kor­te dan­ser der ko­reo­gra­fi­er er ned­skre­vet. Tur­dan­ser inne­hol­der blant an­net danse­sti­le­ne rein­len­der, pol­ka, vals og ril. Øvel­se­ne vil også inne­hol­de sang­dan­ser og sang­le­ker. Mer in­for­ma­sjon kan man fin­ne ved å rin­ge 957 46 871, el­ler ved å se på Side­blikks nett­side. – Vi hå­per man­ge vil bli med, sier Ma­rie No­me. Bil­det er av ak­ti­ve barn i det­te ung­doms­la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.