Én stakk av, én til syke­hus

Po­li­ti­et fikk mel­ding om en tra­fikk­ulyk­ke i Hom­bor­sund­vei­en i Grim­stad man­dag etter­mid­dag.

Agderposten - - NYHETER -

▶ ULYKKE

I føl­ge po­li­ti­et, har én bil hav­net i grøf­ta. Den and­re bi­lis­ten har stuk­ket fra ste­det.

Ope­ra­sjons­le­der Mi­riam Staus­land sier til Ag­der­pos­ten at po­li­ti­et fore­lø­pig har lite in­for­ma­sjon om den­ne bi­len. Av sam­me grunn er det ikke satt i gang et ak­tivt søk etter ved­kom­men­de. Iføl­ge fvn.no, skal ikke de to bi­le­ne ha va­ert i di­rek­te kon­takt med hver­and­re.

Per­sonen var fort­satt ikke fun­net da Ag­der­pos­ten gikk i tryk­ken man­dag.

▶ Ta­rald Rein­holt Aas

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.