Var­sel­sak i Rødt over­sendt til po­li­ti­et

Agderposten - - NYHETER -

▶ RØDT fikk før hel­gen et var­sel som par­ti­et har opp­ford­ret vars­le­ren til å po­liti­an­mel­de. Parti­sek­reta­er Be­ne­dik­te Pryneid Han­sen i Rødt opp­ly­ser til NTB at de fikk et var­sel fre­dag. – Det er hånd­tert etter par­ti­ets ret­nings­lin­jer, og er nå en sak for po­li­ti­et, sier hun. – Vars­let gjel­der en per­son som har verv i et lo­kal­lag. Per­sonen går ut av sitt verv mens sa­ken un­der­sø­kes. Det det er vars­let om har ikke skjedd i parti­sam­men­heng, sier Pryneid Han­sen i en SMS til NTB. Per­sonen som har vars­let er hel­ler ikke med­lem i Rødt. Hen­del­sen(e) det er vars­let om lig­ger til­ba­ke i tid. – Vars­le­ren er opp­ford­ret til å po­liti­an­mel­de for­di de på­ståt­te hen­del­se­ne er in­nen­for straffe­lo­ven, sier Pryneid Han­sen. Parti­sek­reta­eren leg­ger til at par­ti­et av­ven­ter vi­de­re be­hand­ling i på­ven­te av po­li­ti­ets un­der­sø­kel­ser. Samt­li­ge par­ti­er som er re­pre­sen­tert på Stor­tin­get har nå mot­tatt ett el­ler fle­re vars­ler i kjøl­van­net av metoo-kam­pan­jen. Rødt er det sis­te av par­ti­ene som opp­ly­ser å ha en var­sel­sak.

FOTO: DAVID COX

TIL LARVIK: Går fi­nan­sie­rin­gen i or­den, flyt­tes RS 14 Stav­an­ger til Larvik og det plan­lag­te Co­lin Ar­cher-sen­te­ret. Her er den his­to­ris­ke red­nings­skøy­ta un­der inn­sei­lin­gen til Ri­sør i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.