Ut­vi­det hø­rings­fris­ten for gate­bruks­pla­nen

Agderposten - - NYHETER -

▶ RAFIK Ben A Laji­li, Ap, fore­slo seks og ikke fire ukers hø­ring på Torg- og gate­bruks­pla­nen for Grim­stad sen­trum, og fikk hele kom­mune­styre­mø­tet med seg i det. – Det er en om­fat­ten­de plan. Vi bør ha en hø­ring fra 1. fe­bru­ar til 15. mars, sa Laji­li og fikk støt­te av Bea­te Sk­ret­ting, H. – Her er det man­ge in­ter­es­ser som skal hø­res, sa hun. Også Stein Gjulem, KrF, gikk for ide­en, men han sav­net Kirke­heia med sce­ne og amfi i pla­nen. Han vil­le også ha med en åp­ning av Jør­gens Bangs­gate for kjø­ring i beg­ge ret­nin­ger. – Jeg tok sa­ken opp i kul­tur­ut­val­get og fikk der fler­tall for å ta det­te med i pla­nen. Jeg stem­te for en­veis­kjø­ring i sin tid, og inn­ser at det var dumt, sa Gjulem og fikk fler­tall for for­sla­get. Han vil­le også fore­slå røyk­frie byrom når selve sa­ken kom­mer til­ba­ke til kom­mune­sty­ret for be­hand­ling. Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen, v, men­te pla­nen var kjempe­god og men­te det er men­nes­ket og ikke bi­len, som gjør et by­sen­trum bra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.