Råd­man­nen uenig med Mo­en

Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim er ikke enig med øko­nomi­sjef Hel­ge Mo­en at hun strøk hans for­slag om å po­liti­an­mel­de helse­kjøps­sa­ken

Agderposten - - NYHETER -

– Øko­nomi­sje­fen øns­ket et til­legg til re­fe­ra­tet i etter­kant, på nye for­mu­le­rin­ger de and­re del­ta­ker­ne ikke kjen­te igjen fra mø­tet, for­kla­rer råd­man­nen i en mail til Ag­der­pos­ten.

– Mai­len hans med det­te til­leggs­punk­tet blir lagt med re­fe­ra­tet når det blir fer­dig­stilt. Det­te ble pre­si­sert i mail fra re­fe­rent 22.01.18. Re­fe­ra­tet er ikke fer­dig­stilt og vil bli unn­tatt of­fent­lig­het jf. Of­fent­lig­hets­lo­ven § 14. Vi vil gjø­re en ny vur­de­ring av of­fent­lig­het når re­fe­ra­tet er fer­dig­stilt, fort­set­ter råd­man­nen i mai­len til Ag­der­pos­ten.

Hen­nes svar kom etter at si­de­ne med sa­ken om Mo­en ble fer­dig­stilt, der­for er det plas­sert her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.