Fyl­kes­manns-an­sat­te: Det­te må vi vur­de­re

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶ FREDRIK Dahl er til­lits­valgt for Aka­de­mi­ker­ne hos Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-Ag­der.

Han vars­let da kom­pen­sa­sjons­ord­nin­ge­ne for fyl­kes­kom­mu­nens an­sat­te først ble kjent, at det kun­ne gi re­ak­sjo­ner.

– Hvis det vi­ser seg at fyl­kes­kom­mu­nalt an­sat­te får langt bed­re ord­nin­ger enn det vi hos Fyl­kes­man­nen har fått, vil vi ta opp igjen for­hand­lin­ge­ne, sa han til Ag­der­pos­ten 29. no­vem­ber i fjor.

Etter det en­de­li­ge ved­ta­ket ble gjort i Fel­les­nemn­da man­dag, sier Dahl at han først må få lest og satt seg inn i hva det in­ne­ba­erer.

– Jeg må få ord­ly­den i ved­ta­ket og så må jeg drøf­te den med mine til­lits­valgt­kol­le­ger, sier Dahl som Ag­der­pos­ten kon­tak­tet man­dag etter­mid­dag.

– Vi un­ner de an­sat­te i fyl­kes­kom­mu­nen det de kan få, men vi­ser det seg at det er sto­re for­skjel­ler fort­satt, vil jeg at for­hand­lings­grup­pa sam­les, sa han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.