Ap var split­tet, men sam­let seg til slutt

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

Ran­di Øver­land,

▶ APS her sam­men med fyl­kes­vara­ord­fø­rer kun­ne ikke føl­ge sine parti­fel­ler fra Aust-Ag­der. Ap i Vest-Ag­der sto ikke bak det bre­de fler­talls­for­sla­get.

To­re Askild­sen,

– Det­te har va­ert en vanskelig sak, jeg had­de ikke trodd det skul­le bli så vanskelig. Vi var eni­ge om at vi skul­le gå for flek­sib­le løs­nin­ger, og kom­pen­se­re med re­du­sert ar­beids­tid, men vi syn­tes det som kom var vel­dig kost­nads­dri­ven­de, sa Øver­land.

Hun le­ver­te et for­slag som lå mel­lom fler­talls­for­sla­get og den kom­pen­sa­sjo­nen som Fyl­kes­man­nens an­sat­te får.

Det syn­tes Frps to og Vest-Ag­der Ven­st­res Stein In­ge Dahn var så bra at det støt­tet for­sla­get og trakk sitt eget. Men ved en­de­lig vo­te­ring stem­te Vest-Ag­der Ap sam­men med fler­tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.