VIRKEMIDLER FOR DE AN­SAT­TE

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶ A. Det leg­ges til ret­te for flek­sib­le ar­beids­for­mer. Så­kal­te hjemme­kon­tor­løs­nin­ger kan til­bys etter av­ta­le med na­er­mes­te le­der – ikke som en ret­tig­het, men som et ut­gangs­punkt. b B. Ar­beids­ta­ke­re som får leng­re dag­lig reise­tid får mer­reise­ti­den reg­net som ar­beids­tid i 1 time hver dag av­hen­gig av bo­sted. Ord­nin­gen gjel­der an­sat­te med mer enn 120 km reise­vei tur/re­tur mel­lom hjem og ar­beids­sted. Ord­nin­gen gjel­der i 5 år.

▶ C. Det til­de­les en ulempe­kom­pen­sa­sjon etter føl­gen­de trinn­mo­dell: 45.000 kr for over 55 km økt reise­vei hver vei. 35.000 for over 45 km, 25.000 for over 35 km og 15.000 for over 20 km

▶ Ord­nin­gen gjel­der i fem år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.