Pre­si­dent Du­ter­te lo­ver hjelp til tu­se­ner som har flyk­tet fra vul­kan­ut­brudd

Agderposten - - NYHETER -

▶ MANILA Filip­pi­ne­nes pre­si­dent Rod­ri­go Du­ter­te lo­ver hjelp til de man­ge tu­sen som har måt­tet flyk­te fra vul­kan­ut­brudd i Al­bay-pro­vin­sen, 330 kilo­me­ter sør for Manila.

Pre­si­den­ten har fore­lø­pig be­vil­get vel 3,2 mil­lio­ner kro­ner til mat og helse­til­tak for de rundt 82.000 inn­byg­ger­ne som har for­latt sine hjem.

Man­dag be­søk­te pre­si­dent Du­ter­te pro­vin­sen som er ram­met av ut­brud­det.

Mayon-vul­ka­nen (bil­det) har spydd ut aske og lava si­den 13. ja­nu­ar. Ut­brud­det har ført til masse­eva­ku­e­ring fra tre stør­re og seks mind­re byer ved fo­ten av fjel­let. Et sam­men­hen­gen­de regn gjen­nom hel­gen har ut­løst fle­re leir­skred.

Re­nato So­li­dum ved Filip­pi­ne­nes na­sjo­na­le seis­mo­lo­gis­ke sen­ter sier at ak­ti­vi­te­ten ikke er så in­tens som i for­ri­ge uke. Den hol­der seg på nivå 4, hvil­ket be­tyr at et ka­ta­stro­falt ut­brudd fort­satt er mu­lig.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.