Snek­ke­rens dag­bok hyl­les over hele ver­den

«En sne­k­kers dag­bok» star­tet som et es­say i Mor­gen­bla­det og fort­sat­te som en kri­ti­ker­rost de­but­bok. Nå er Ole Hen­rik Thor­sten­sens bok over­satt til 15 språk.

Agderposten - - KULTUR & UNDERHOLDNING -

I Ja­pan tryk­kes nå andre­opp­la­get, mel­der Ro­me­ri­kes Blad.

Ole Hen­rik Thos­ten­sen er tøm­rer­mes­ter, han er vokst opp på Trom­øy og bor på Eids­voll.

Det var i 2014 Ole Thor­stensen skrev om hånd­verks­yr­kers lave sta­tus, og de­bat­ten tok helt av på Face­bo­ok.

Først fikk han mye opp­merk­som­het for es­say­et «De ma­nu­el­le» i Mor­gen­bla­det i au­gust 2014. Over to hel­si­der skrev han om hvor­dan men­nes­ker som job­ber med hen­de­ne: «Bu­tikk­fol­ke­ne, jord­bru­ker­ne, fisker­ne, in­du­stri­ar­bei­de­ren, og bud­bil­sjå­fø­re­ne, ren­holds­ar­bei­de­ren, kok­ken, og hånd­ver­ke­ren» opp­le­ver ned­la­ten­het fra aka­de­mi­ke­re og by­rå­kra­ter.

Thor­stensen fikk mas­siv støt­te. Kort tid etter kom alt­så de­but­boka un­der tit­te­len «En sne­k­kers dag- bok» på Pe­li­ka­nen for­lag.

– Det­te er ty­de­lig­vis et tema som en­ga­sje­rer folk. Jeg var ufor­be­redt på det. Jeg var ikke så kom­for­ta­bel med å va­ere sin­na hele ti­den, i ste­det vil­le jeg gjø­re noe an­net – der­for ble det bok, for­tal­te Thor­stensen til Ag­der­pos­ten da boka ble ut­gitt. Iføl­ge Ro­me­ri­kes Blad blir Ole Thos­ten­sen nå hyl­let av an­mel­de­re over hele ver­den. – Det er jo litt vold­somt, sier for­fat­te­ren til avi­sen.

FOTO. CHRISTINA OTTOSSON ØYGARDEN, PE­LI­KA­NEN FOR­LAG

SUKSESS: Ole Thor­stensen øns­ket å ska­pe de­batt om yr­kes­fag­ut­dan­nin­ger og sta­tus på hånd­verks­yr­ker da han ut­gA «En sne­k­kers dag­bok».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.