Ho­tell­pro­fil sel­ger unna

Tid­li­ge­re di­rek­tør på Strand Ho­tel Fe­vik, Ag­nes Bernt­sen, sel­ger lei­lig­he­ten sin i Tyr­kia, samt en selv­ei­er­lei­lig­het på Fe­vik, to mer­ce­de­ser og en båt.

Agderposten - - FORSIDE -

▶EI­EN­DOM

Det var un­der en fe­rie­tur til Spa­nia den­ne uken at Ag­nes Bernt­sen fikk ide­en om å sel­ge lei­lig­he­ten i Tyr­kia. I Spa­nia var Bernt­sen sam­men med en venn­in­ne, i venn­in­nens fe­rie­hus på 200 kvad­rat­me­ter og med eget bas­seng, da hun fikk lyst til å tes­te mar­ke­det.

– Når venn­in­na mi spur­te om hvor­for jeg ikke hel­ler vil­le ha en lei­lig­het i Spa­nia, så ten­ke jeg at jeg kun­ne prø­ve å sel­ge lei­lig­he­ten i Tyr­kia, for­tel­ler Bernt­sen.

Bernt­sen for­tel­ler at venn­in­nen vis­te hen­ne hvor en­kelt det var å leg­ge ut an­non­se på Face­bo­ok og etter det har til­bake­mel­din­ge­ne strøm­met på.

Sel­ger «bil­lig»

Lei­lig­he­ten i Tyr­kia kjøp­te Bernt­sen sam­men med en venn­in­ne for 220.000 euro for fem år si­den. Venn­in­nen ble kjøpt ut for to år si­den. Bernt­sen sel­ger den nå for 145.000 euro. Etter da­gens kurs er det rundt 718.000 kro­ner la­ve­re enn pri­sen for fem år si­den. Bernt­sen pre­si­se­rer at selv om det kom­mer et bud, så er det ikke sik­kert hun sel­ger om hun ikke er i rett mo­dus der og da.

– Det har blitt mye «lått og løye» ut av det­te, ler hun og øns­ker ikke å kom­men­te­re noe mer rundt pri­se­ne.

Får ikke brukt alt

I sam­me slen­gen la også Bernt­sen ut en 21 fots spe­sial­bygd båt til slags for 340.000 kro­ner, en tre år gam­mel hvit Mer­ce­des 200 CLA til 295.000 kro­ner, en ti år gam­mel Sort Mer­ce­des 200 ka­brio­let til 200.000 kro­ner, samt en selv­ei­er­lei­lig­het på Fe­vik i Grim­stad på 100 kvad­rat­me­ter til 2.890.000 kro­ner, med mu­lig­he­ter for kjøp av til­hø­ren­de båt­plass. Lei­lig­he­ten har også to ga­ra­sje­plas­ser.

– For et par uker si­den så sa man­nen min at jeg bur­de hel­ler kjø­pe meg en sti­lig el­bil. Ja, så da må jeg vur­de­re å sel­ge mine to bi­ler om det kom­mer bud på øns­ket pris. Vi får hel­ler ikke brukt alle bå­te­ne vi har, så der­for sel­ger vi den ene. Det­te er bare for å tes­te mar­ke­det litt, sier hun.

– Vi bor i en flott vil­la i dag med sjø­ut­sikt i Kris­tian­sand og med hyt­te på Vest­lan­det rett i sjø­kan­ten, så har vi nok å føl­ge opp i til­legg til vi els­ker å rei­se til Al­pe­ne og var­me­re strøk når vi har fe­rie, leg­ger hun til.

Nø­ler ald­ri

An­non­se­ne på Bernt­sen sin Face­bo­ok-pro­fil ble lagt ut tirs­dag 24. ja­nu­ar. Fre­dag etter­mid­dag er pos­ten delt til sam­men 149 gan­ger. Pos­te­ne har også fått man­ge li­kes og kom­men­ta­rer.

– Jeg er jo en im­pul­siv per­son og kom­mer det mu­lig­he­ter, så er jeg nok ras­ke­re enn de fles­te til å slå til, smi­ler hun ▶Ing­mar Brok­ka Rike ing­mar@ag­der­pos­ten.no

I SALGSMODUS: Ag­nes Bernt­sen, som drev Strand Ho­tel Fe­vik fra 2003 til 2017, fikk ide­en om å sel­ge lei­lig­he­ter og bi­ler da hun var på fei­re i Spa­nia den­ne uken. Foto: Ag­der­pos­ten / Pri­vat

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.