HELSEKJØPSAKEN

Agderposten - - NYHETER -

▶ Helse- og om­sorgs­sek­to­ren i Grim­stad kom­mu­ne kjøp­te tje­nes­ter for na­er­me­re 100 mil­lio­ner kro­ner mel­lom 2012 og 2016 i strid med lov om of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser.

▶ Farm In Ac­tion (FIA) har va­ert den mest be­nyt­te­de le­ve­ran­dø­ren, og har i pe­rio­den 2012 til 2017 hatt over 30 mil­lio­ner i drifts­inn­tek­ter fra kom­mu­nen.

▶ BDO kon­klu­der­te med i sin grans­kings­rap­port at to­tal man­gel på do­ku­men­ta­sjon gjor­de det na­er­mest umu­lig å etter­prø­ve sakse­be­hand­ling og an­skaf­fel­ser.

▶ PwC ble i mars/april i fjor en­ga­sjert til å ut­fø­re le­ve­ran­dør­kon­trol­len av FIA, og etter an­gi­ve­lig å ha saum­fart 2.200 do­ku­men­ter ble både kom­mu­ne og sel­skap ren­vas­ket.

▶ Etter fle­re Ag­der­pos­ten-av­slø­rin­ger, som for ek­sem­pel en tel­le­feil til 91.144 kro­ner, er imid­ler­tid PwC-opp­dra­get blitt sva­ert om­stridt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.