Mil­li­ar­da­er ber om sam­ar­beids­ro

Det har va­ert re­ak­sjo­ner etter at Jerv inn­gikk sam­ar­beid i de al­ders­be­stem­te klas­se­ne med de øv­ri­ge Grim­stad­klub­be­ne. Nå kom­mer også Knut Ug­land på ba­nen.

Agderposten - - SPORT -

▶ FOTBALL

I et åpent inn­legg på Face­bo­ok­si­den Sup­por­te­re av FK Jerv, ma­ner Ug­land, som er tid­li­ge­re Jerv-spil­ler, og som også er blant klub­bens frems­te støtte­spil­le­re og spon­so­rer, om at klub­be­ne får sam­ar­beids­ro.

Han me­ner det er alt­for man­ge syn­se­re som har va­ert in­ne i de­bat­ten så langt, etter at Jerv som topp­klubb inn­gikk sam­ar­beids­av­ta­le med bredde­klub­be­ne Lia, Imås og Ex­press. Jerv får an­sva­ret for topp­sat­sin­gen, gjen­nom å kun­ne få til­gang på de bes­te spil­ler­ne fra nabo­klub­be­ne i klas­se­ne over 14 år.

– La oss se hva det­te brin­ger. No­en vel­ger å møte frem­ti­den med ryg­gen til. Det er på tide at klub­be­ne i Grim­stad ten­ker nytt og for­sø­ker en ny mo­dell. Vi kan vel ikke akku­rat skry­te av vel­dig man­ge topp­spil­le­re fra den­ne kom­mu­nen, skri­ver Knut Ug­land, som er øvers­te le­der av J.J. Ug­land-re­de­ri­et, og en svo­ren Jerv-pa­triot.

Gikk på topp­idretts­gym­nas

Knut Ug­land vok­tet Jerv-må­let i fle­re se­son­ger da klub­ben spil­te i 2. og 3. di­vi­sjon. Han skri­ver også om sine opp­le­vel­ser med å flyt­te fra Grim­stad og til Bae­rum som 15-åring for å gå på topp­idretts­gym­nas.

I inn­leg­get trek­ker han frem at han me­ner det er naivt å tro at alt blir så mye bed­re om alt fort­set­ter som før. Og for at ting skal bli bed­re, må Jerv gi noe for at klub­ben også skal få noe.

– Det­te an­sva­ret har klub­ben tatt, En­de­lig, spør du meg! Per­son­lig flyt­tet jeg til Bae­rum som 15-åring for å gå på Nor­ges Topp­idretts­gym­nas. Det var kjipt ikke å spil­le med gode ven­ner leng­re, men ver­re var det ikke. Jeg møt­te en helt an­nen inn­stil­ling og men­ta­li­tet en den sør­lands­ke «mi ska ha det greit hei­le tia» og fak­tisk så var det gans­ke be­fri­en­de.

Hå­per på løft

Den sto­re Jerv-pa­trio­ten hå­per at av­ta­len som Lia IL, Imås IL og IL Ex­press – sam­men med FK Jerv – un­der­skrev sist tors­dag skal gi et sports­lig løft for både bred­de og topp.

– La oss heie på Jerv, Imås, Lia og Ex­press og håpe at den­ne nye sam­ar­beids­av­ta­len skal gi både bred­de og topp et løft. Ikke la gam­le gret­ne menn som tror de vet best for­su­re den mu­lig­he­ten, skri­ver Ug­land.

Sam­ar­beids­av­ta­len har gitt de­batt. Før hel­gen la klubb­ve­te­ran og he­ders­teg­n­inne­ha­ver i Jerv, Bir­ger Si­mon­sen, ut et inn­legg der han gikk ut mot at Jerv nå skal drop­pe å ha bredde­sat­sing i 16-19-års­klas­sen.

Der skal klub­ben kun ha et lag, et sat­sings­lag der alle klub­be­ne skal bi­dra med ta­len­ter, mens de tre øv­ri­ge sam­ar­beids­klub­be­ne skal ha an­svar for bredde­sat­sin­gen.

▶ Vidar Lorent­sen vilo@ag­der­pos­ten.no

JERV-PA­TRIOT: Knut Ug­land hil­ser sam­ar­beids­av­ta­len i Grim­stad-fot­bal­len vel­kom­men i et Face­bo­ok-inn­legg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.