50 ÅR SI­DEN

Agderposten - - FOLK -

Lens­manns­be­tjent Karl Røynås fikk ved St. Hansti­der i fjor be­søk av en rå­dyr­kalv. Den­ne avla be­tjen­tens hus i Ranne­kleiv jevn­li­ge be­søk ut­over som­mer­en og høs­ten, selv­sagt til stor gle­de og hyg­ge for man­ge. Jul­af­ten hør­te Røynås rå­dy­ret bre­ke på ut­si­den som van­lig. Røynås luk­ket opp dø­ren og slapp dy­ret inn i var­men. Her ble den trak­tert på små­ka­ker og an­net godt som hø­rer ju­len til, og den triv­des så godt in­nen­dørs at Røynås ikke had­de hjer­te til å slip­pe den ut igjen i kul­den. Kal­ven triv­des i sel­skap med men­nes­ker, og Rønås hen­tet luft­ma­drass og sove­pose og over­nat­tet sam­men med rå­dy­ret på kjøk­ke­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.