– Far­li­ge­re enn pro­mille­kjø­ring

Distrikts­le­der i Trygg Tra­fikk, Paal Ove Sode­fjed, øns­ker knall­har­de sank­sjo­ner for dem som ser på skjerm mens de kjø­rer bil.

Agderposten - - NYHETER - ▶ Ma­rit Eli­sa­beth Strand maes@ag­der­pos­ten.no

Sode­fjed rea­ge­rer først med lat­ter når han blir for­talt om bil­fø­re­re som føl­ger med på sen­din­ger på skjer­mer mens de kjø­rer bil.

– Så dum går det ikke an å va­ere. Jeg kan ikke tro det. Det er så tå­pe­lig, sier Sode­fjed.

Distrikts­le­de­ren for­kla­rer vi­de­re at ak­ti­vi­te­ten er sva­ert far­lig.

– Det er far­li­ge­re å føl­ge med på sen­din­ger på skjerm, enn å kjø­re med pro­mil­le. Sjå­fø­ren kla­rer selv­føl­ge­lig ikke å hånd­te­re si­tua­sjo­nen hvis noe opp­står på vei­en, sier Sode­fjed.

Han for­tel­ler at det er et øken­de an­tall ulyk­ker som for­år­sa­kes av teks­ting og le­sing på mo­bil­te­le­fo­ner.

– Alt­så uopp­merk­som­het. Sjå­fø­rer som ser på sen­din­ger på skjer­mer i bil, bør mis­te fø­rer­kor­tet, sier Sode­fjed.

Om skjer­mer som er in­stal­ler­te i bi­ler, sier han det­te:

– Har man tek­nisk inn­sikt, går det sik­kert an å tuk­le med ut­sty­ret slik at man kan se sen­din­ger mens man kjø­rer. For meg er det helt uten­ke­lig å gjø­re noe sånt. Ra­dio­en er noe an­net, for da er øyne­ne på vei­en. Nå som det na­er­mer seg OL, hå­per jeg po­li­ti­et slår knall­hardt ned på det­te. Hvis det må lov­re­gu­le­rin­ger til, må myn­dig­he­te­ne kom­me på ba­nen, sier distrikts­le­de­ren i Trygg Tra­fikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.