Vil byg­ge ny Trom­øy-barne­hage på Ma­ris­berg el­ler sam­men med syke­hjem på Faer­vik

Agderposten - - NYHETER -

▶ ARENDAL: Ko­mi­te for opp­vekst skal tors­dag drøf­te to alternativer til ny kom­mu­nal barne­hage: Al­ter­na­tiv 1 er ny barne­hage på Ma­ris­berg med cir­ka 80 plas­ser. Den­ne vil kos­te cir­ka 39 mil­lio­ner kro­ner. Den nye barne­ha­gen skal er­stat­te Fjell­vik na­tur­barne­hage på Pus­nes, og øke barne­hage­ka­pa­si­te­ten ved den fore­ståen- de bo­lig­ut­byg­gin­gen på Ma­ris­berg. Fjell­vik barne­hage er god­kjent for 22 barn.

Al­ter­na­tiv 2 er ny barne­hage på Faer­vik, i for­bin­del­se med syke­hjem­met. Her kan det også bli 80 plas­ser. Ved å byg­ge om ek­sis­te­ren­de syke­hjem, kan en barne­hage kos­te cir­ka 50 mil­lio­ner kro­ner. En helt ny barne­hage i eget bygg i til­knyt­ning til syke­hjem­met, vil kos­te cir­ka 45,7 mil­lio­ner kro­ner.

– Ved å plas­se­re hjemme­bo­en­de eldre­og syke­hjems­be­bo­ere og barne­hage un­der sam­me tak, gis barn og eld­re en mu­lig­het til å gi hver­and­re en mer me­nings­full hver­dag gjen­nom kon­takt på tvers av ge­ne­ra­sjo­ner, skri­ver saks­be­hand­ler Ma­ri­ann Ol­sen

Sa­ken be­hand­les i by­sty­ret 15. fe­bru­ar. Råd­man­nen har ikke kon­klu­dert hva som er bes­te løs­ning, men ber om man­dat til å ut­re­de de nevn­te al­ter­na­ti­ve­ne.

Det er i dag seks pri­va­te og to kom­mu­na­le barne­ha­ger på Trom­øy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.