Miche­lin lar en topp res­tau­rant slip­pe opp­fø­ring i gour­met­ma­tens bi­bel

Agderposten - - ØKONOMI OG SAMFUNN -

▶ FOR førs­te har den glo­balt kjent Miche­lin-guiden god­tatt at en topp kokk re­ser­ve­rer seg mot om­ta­le og opp­fø­ring. Se­bas­ti­en Bras, som med sin res­tau­rant Le Su­quet i byen La­guio­le i det sen­tra­le Frank­ri­ke har hatt tre stjer­ner i hele 18 år, or­ker ikke pres­set mer. Sist sep­tem­ber sa han at han ikke len­ger vil­le ut­set­te seg og de an­sat­te for en si­tua­sjon der én uhel­dig rett kun­ne øde­leg­ge res­tau­ran­tens re­nom­mé. Nå ber han om å bli fjer­net fra en guide som for man­ge det er en drøm å bli om­talt av. – Det er vans­ke­lig for oss å ha en res­tau­rant i guiden som ikke øns­ker å va­ere der. Det er førs­te gang vi får en slik fore­spør­sel, sier Dor­land Clau­zel til AFP. Van­lig­vis tas en res­tau­rant ut hvis det blir en ny ei­er, el­ler hvis kon­sep­tet end­res ra­di­kalt. Nå blir le Su­quet ikke å fin­ne i 2018-ut­ga­ven av Miche­lin-guiden som kom­mer på mar­ke­det man­dag. – Kan­skje blir jeg mind­re be­rømt etter det­te. Men det kan jeg leve med, sier Bras. Han ar­vet den be­røm­te res­tau­ran­ten etter sin far. Nå skal han star­te noe helt nytt, uten å be­kym­re seg om ma­ten blir god­tatt og be­løn­net med stjer­ner av Miche­lins ut­send­te smaks­in­spek­tø­rer.(©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.