– De evne­rike bar­na går fort­satt for lut og kaldt vann

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶– Det nors­ke skole­ver­ket hei­er fram barn som er flin­ke i mu­sikk el­ler idrett, men de som er evne­rike i for ek­sem­pel kje­mi el­ler ma­te­ma­tikk, går fort­satt for lut og kaldt vann i de fles­te til­fel­ler, sier pro­fes­sor El­la M.C. Idsøe ved Na­tur­fag­sen­te­ret. Men nå har vi i alle fall be­gynt å snak­ke om te­ma­et, på­pe­ker hun i en presse­mel­ding fra Uni­ver­si­te­tet i Ol­so (UiO).

– Det nors­ke skole­ver­ket dis­kri­mi­ne­rer 10-15 pro­sent av ele­ve­ne, de mest evne­rike, helt fra de be­gyn­ner i førs­te klas­se. Dis­se bar­na har ikke noe til­bud som match­er ev­ne­ne de­res, og slik har det va­ert i alle fall si­den Jante­lo­ven ble ned­skre­vet, sier pro­fes­so­ren. Hun har va­ert opp­tatt av de evne­rike bar­na i åre­vis og job­ber hardt for å knu­se my­te­ne om dem.

– Det er for ek­sem­pel ikke sant at «de flin­kes­te all­tid kla­rer seg», som man­ge sier. De bar­na som har sto­re ta­len­ter på and­re om­rå­der enn mu­sikk og idrett, er ikke all­tid så po­pu­la­ere. De er blant an­net mer ut­satt for mob­bing enn and­re barn, og de er mer sår­ba­re, sier Idsøe til Ti­tan. uio.no.

Man­ge av dis­se bar­na har opp­levd Jante­lo­ven i prak­sis, me­ner hun. Lo­vens førs­te bud fast­slår at «Du skal ikke tro at du er noe», og det sjet­te bu­det sier at «Du skal ikke tro at du vet me­re enn oss».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.